Έκδοση διατάγματος

31. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός, δύναται, με διάταγμά του, να ρυθμίζει για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα:

(α) στοιχεία ή πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει το έντυπο υποβολής αίτησης άδειας διενέργειας εράνου.

(β) επιπρόσθετα στοιχεία που δύνανται να απαιτούνται, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στο έντυπο υποβολής αίτησης άδειας διενέργειας εράνου.

(γ) για τον καθορισμό των προθεσμιών εντός των οποίων διενεργούνται ορισμένες ενέργειες που προβλέπονται στους Κανονισμούς.

(δ) για τον καθορισμό ελέγχων και επιθεωρήσεων εράνων.

(ε) για οποιοδήποτε θέμα τεχνικής φύσεως που αφορά την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.