Κατάργηση Νόμου

32. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί Διενέργειας Εράνων Νόμος, καταργείται:

Νοείται ότι οι άδειες που έχουν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις του καταργούμενου Νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.