Κυρώσεις

18. Κανένα πρόσωπο δεν διοργανώνει έρανο, εκτός αν υπάρχει σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία διεξάγεται ο έρανος άδεια, η οποία εξουσιοδοτεί τη διοργάνωση και διενέργεια εράνου και αυτός διεξάγεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στην άδεια διαδικασίες, όρους ή προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οι διοργανωτές είναι ένοχοι αδικήματος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και, σε περίπτωση καταδίκης τους, υπόκεινται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή και στις δύο αυτές ποινές.