Παράβαση υποχρεώσεων ερανιστή και κυρώσεις

19. Κανένα πρόσωπο δεν ενεργεί ως ερανιστής για τους σκοπούς του εράνου, εκτός αν κατέχει πιστοποιητικό εξουσιοδότησης δεόντως υπογραμμένο από το διοργανωτή, όπως αυτό καθορίζεται με σχετικό διάταγμά του Υπουργού, το οποίο ισχύει κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου που ενεργεί με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στην άδεια διαδικασίες, όρους ή προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, το πρόσωπο αυτό είναι ένοχο αδικήματος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή και στις δύο αυτές ποινές.