Άδεια διενέργειας εράνων

5.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να διοργανώσει έρανο εντός της Δημοκρατίας, οφείλει να εξασφαλίσει άδεια διενέργειας εράνου από την κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών:

Νοείται ότι η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών δύναται, σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, να αδειοδοτεί οργανωμένους φορείς, για σκοπούς διεξαγωγής εράνου, στον περίβολο των ναών, κατόπιν εξασφάλισης της σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Εκκλησιαστικής Αρχής.

(2) Η διεξαγωγή εράνου με επισκέψεις από οικία σε οικία απαγορεύεται μετά την παρέλευση τριών χρόνων από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, κατά την πιο πάνω περίοδο, επιτρέπεται σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις η διεξαγωγή εράνου, με επισκέψεις από οικία σε οικία, από οργανωμένους φορείς κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που το ίδιο θεωρεί σκόπιμο να θέσει για κάθε περίπτωση.