Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«άδεια» σημαίνει την άδεια διενέργειας εράνου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8.

«Αρχή Αδειών» σημαίνει:-

(α) σχετικά με τη διενέργεια παγκύπριου εράνου, την Επιτροπή που αποτελείται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο, ένα εκ των Επάρχων που ορίζεται κάθε φορά από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του, τον Αρχηγό της Αστυνομίας ή εκπρόσωπό του, το Διευθυντή του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή εκπρόσωπό του, εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου, εκπρόσωπο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και εκπρόσωπο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού.

(β) σχετικά με τη διενέργεια εράνου σε επαρχιακό ή τοπικό επίπεδο, την Επιτροπή που αποτελείται από τον οικείο Έπαρχο ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο, τον Αστυνομικό Διευθυντή της Επαρχίας ή εκπρόσωπό του, τον Επαρχιακό Λειτουργό του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή εκπρόσωπό του, εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου, που προέρχεται από Δήμο της οικείας Επαρχίας, τον Πρόεδρο ή εκπρόσωπο της Επαρχιακής Ένωσης Κοινοτήτων της αντίστοιχης Επαρχίας, και εκπρόσωπο του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού·

«διοργανωτής», σχετικά με τη διενέργεια εράνου, σημαίνει νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο υποκινεί άλλους να ενεργούν ως ερανιστές για σκοπούς διεξαγωγής εράνου και οι λέξεις «διοργανώνω» και «διοργάνωση» έχουν αντίστοιχες έννοιες·

«έρανος» σημαίνει έκκληση προς το κοινό ή οποιαδήποτε ομάδα του κοινού, που γίνεται με επιστολές, ανακοινώσεις ή άλλα έντυπα ή έγγραφα ή μέσω του ταχυδρομείου, του τύπου, του τηλεφώνου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του διαδικτύου ή με επισκέψεις από οικία σε οικία ή σε τόπο εργασίας και, ή με έκκληση ρητώς ή σιωπηρώς, σε οδούς ή σε άλλους δημόσιους τόπους, όπως καταβάλει, με ή χωρίς αντιπαροχή, για οποιοδήποτε φιλανθρωπικό, αγαθοεργό ή θρησκευτικό σκοπό, καθώς και για ανέγερση μνημείων, χρήματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι χρήματα, χωρίς να περιλαμβάνει τη διεξαγωγή εράνου εντός θρησκευτικών ιδρυμάτων και ή στον περίβολο αυτών, τηρουμένων των διατάξεων της επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 5·

«ερανιστής» σημαίνει, σχετικά με έρανο, πρόσωπο το οποίο κάνει την έκκληση αυτή με οποιοδήποτε από τους τρόπους που προαναφέρθηκαν·

«έσοδα», σχετικά με έρανο, σημαίνει, όλα τα χρηματικά ποσά και όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία που δίνονται, είτε με είτε χωρίς αντιπαροχή, ως ανταπόκριση προς την έκκληση που έγινε·

«οδικός έρανος» σημαίνει τη διεξαγωγή εράνου επί οποιασδήποτε οδού, πλατείας, μονοπατιού, ανοικτού τόπου ή χώρου που ανήκει στη δημοκρατία για χρήση από το κοινό, δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου, και περιλαμβάνει οποιοδήποτε μονοπάτι, ανοικτό τόπο ή χώρο επί του οποίου το κοινό έχει δικαίωμα διόδου και οποιαδήποτε γη που εφάπτεται σε οποιαδήποτε δημόσια οδό, η οποία διατηρήθηκε για την προστασία ή προς όφελος αυτής.

«οικία», για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, σημαίνει τον προσωρινό ή μόνιμο τόπο διαμονής προσώπου·

«πρόσωπο» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο·

«τόπος εργασίας» σημαίνει, σχετικά με έρανο, το χώρο όπου πρόσωπο ασκεί τις επαγγελματικές του δραστηριότητες·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.