Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διενέργειας Εράνων Νόμος του 2014.