Βάρος απόδειξης

25. Κατά τη δίωξη πρoσώπoυ για παράβαση oπoιασδήπoτε διάταξης τoυ παρόντος Νόμoυ, εvαπόκειται στov κατηγoρoύμεvo vα απoδείξει ότι έχει λάβει άδεια από τηv κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών.