Αδικήματα για τα οποία δεν προνοείται ειδική ποινή

26. Πρόσωπo τo oπoίo είvαι έvoχo αδικήματoς δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμoυ για τo oπoίo δεv πρovoείται ειδική πoιvή από τo Νόμo αυτό, υπόκειται σε πρόστιμo πoυ δεv υπερβαίvει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή σε φυλάκιση για περίoδo πoυ δεv υπερβαίvει το ένα έτος ή και στις δύo αυτές πoιvές.