Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμος του 2006.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«ακαδημαϊκή επίδοση» σημαίνει-

(α) για προπτυχιακές σπουδές-

(i) τη βαθμολογία του απολυτηρίου ή των δύο τριμήνων της Γ΄ τάξης Λυκείου για ορισμένες υποτροφίες, που παραχωρούνται από ξένες κυβερνήσεις, οργανισμούς ή αρχές του εξωτερικού ή εσωτερικού, δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης ή ιδιωτικών σχολείων του αυτού ή παρομοίου τύπου σύμφωνα με τον περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμο·

(ii) τον αριθμό θεμάτων των εξετάσεων του Γενικού Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης σε Προχωρημένο Επίπεδο (General Certificate of Education Advanced Level) ή τον αριθμό αντίστοιχων πιστοποιητικών εκπαίδευσης σε προχωρημένο επίπεδο (International Advanced Level), για τα σχολεία τα οποία δεν χορηγούν απολυτήριο· ή

(iii) τη βαθμολογία του International Baccalaureate για σχολεία, τα οποία δεν χορηγούν απολυτήριο· ή

(iv) τη βαθμολογία οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού εκπαίδευσης το οποίο αντιστοιχεί με απολυτήριο δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης και ήθελε κριθεί από το Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ως ισότιμο· και

(β) για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master ή διδακτορικού διπλώματος PhD, τη βαθμολογία πτυχίου πανεπιστημιακού επιπέδου και/ή τη βαθμολογία πανεπιστημιακού τίτλου μεταπτυχιακού επιπέδου Master∙

«αλλοδαπή», σε σχέση με Παραχωρούσα Αρχή, σημαίνει οποιαδήποτε ξένη κυβέρνηση, οργανισμό ή ίδρυμα του εξωτερικού ή οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό·

«αλλοδαπός» σημαίνει φυσικό πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας·

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών·

«Γραμματέας» σημαίνει το πρόσωπο που ορίζεται για να εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα του Ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου του 1969, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί ή δυνατόν να τροποποιηθεί στο μέλλον·

«δημόσια υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 1990, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί ή δυνατόν να τροποποιηθεί στο μέλλον·

«Δύναμη» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Αστυνομίας Νόμου, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί ή δυνατόν να τροποποιηθεί στο μέλλον·

«Διοικητικό Συμβούλιο» ή «Συμβούλιο» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος που προβλέπεται στο άρθρο 7·

«Επιτροπές Επιλογής» σημαίνει τις Επιτροπές Επιλογής που προβλέπονται στο άρθρο 19∙

«Ίδρυμα» σημαίνει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου το οποίο ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 3∙

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 28·

«κατάλογος εξεταστών» σημαίνει τον κατάλογο κατάλληλων προσώπων που καταρτίζεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2) του άρθρου 9·

«καταργούμενοι Νόμοι» σημαίνει τους Νόμους που καταργούνται δυνάμει του άρθρου 30·

«κοινωνικοοικονομική κατάσταση» σημαίνει την κατάσταση όπως αυτή καθορίζεται με κανονισμούς δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου·

«Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης» σημαίνει τις εξετάσεις που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στο τέλος κάθε σχολικού έτους, σύμφωνα με τον περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας Νόμο·

«Παραχωρούσα Αρχή» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, περιλαμβανομένων της Κυπριακής Δημοκρατίας, των κυβερνήσεων ξένων χωρών, διεθνών οργανισμών, αρχών ή ιδρυμάτων του εσωτερικού ή εξωτερικού, το οποίο προσφέρει υποτροφίες μέσω του μηχανισμού επιλογής υποτρόφων του Ιδρύματος·

«Πρόεδρος» και «Αντιπρόεδρος» σημαίνει αντίστοιχα, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 7·

«προσωπική συνέντευξη» σημαίνει τη μέσω προφορικού λόγου συνέντευξη με υποψήφιο, σκοπός της οποίας είναι η διαπίστωση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας αυτού∙

«προφορική εξέταση» σημαίνει τη μέσω προφορικού λόγου εξέταση υποψηφίου, σκοπός της οποίας είναι η διαπίστωση των γνωσιολογικών προσόντων αυτού∙

«Στρατός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου του 1990, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί ή δυνατόν να τροποποιηθεί στο μέλλον·

«σύστημα συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECTS)» σημαίνει το σύστημα μάθησης το οποίο προνοείται στον περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμο·

«Υπάλληλος» σημαίνει πρόσωπο που κατέχει θέση στη δημόσια υπηρεσία, στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, στη Δύναμη ή στο Στρατό, είτε μόνιμα είτε προσωρινά·

«υποτροφία» σημαίνει κάθε χορηγία που παρέχεται από ή μέσω του Ιδρύματος υπό μορφή χρηματικής παροχής, δανείου ή άλλης χορηγίας σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και καλύπτει οποιαδήποτε εκπαίδευση ή κύκλο μαθημάτων πτυχιακών, μεταπτυχιακών, εξειδικευμένων ή άλλου επιπέδου, ο οποίος συνεπάγεται εκπαίδευση, αλλά δεν περιλαμβάνει διασκέψεις, σεμινάρια ή εκπαιδευτικές περιηγήσεις·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
΄Ιδρυση του Ιδρύματος

3.-(1) Ιδρύεται Ίδρυμα με την επωνυμία «΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου», το οποίο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με όλες τις ιδιότητες νομικού προσώπου, διέπεται από τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού.

(2) Το Ίδρυμα διαδέχεται το αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου υφιστάμενο και λειτουργούν δυνάμει των καταργουμένων Νόμων Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου και αναλαμβάνει αυτοδικαίως ως νόμιμος διάδοχος, ιδιοκτήτης, δικαιούχος ή οφειλέτης, ανάλογα με την περίπτωση, κάθε περιουσιακό στοιχείο, δικαίωμα, απαίτηση, οφειλή ή υποχρέωση που αποκτήθηκε ή δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος των εν λόγω Νόμων.

Σκοπός του Ιδρύματος

4. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η συμβολή του στην ενίσχυση των Γραμμάτων, των Επιστημών και των Τεχνών στη Δημοκρατία με την ετοιμασία, την προώθηση και την υλοποίηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες της Δημοκρατίας ή/και άλλους ημεδαπούς φορείς ή αρχές, ενός ενιαίου προγράμματος υποτροφιών, που βασίζεται στους εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς και αναπτυξιακούς στόχους της Δημοκρατίας.

Αρμοδιότητες και καθήκοντα του Ιδρύματος

5.-(1) Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ίδρυμα, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ετοιμάζει και εφαρμόζει, στα πλαίσια του ενιαίου προγράμματός του, επιμέρους προγράμματα υποτροφιών, τα οποία περιλαμβάνουν υποτροφίες που χορηγεί είτε το ίδιο το Ίδρυμα είτε οποιαδήποτε Παραχωρούσα Αρχή.

(2) Ειδικότερα και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), το Ίδρυμα μεριμνά για -

(α) την εκπόνηση και την υλοποίηση προγραμμάτων χορήγησης υποτροφιών τόσο σε πολίτες της Δημοκρατίας όσο και σε αλλοδαπούς για σπουδές ή έρευνα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, σε κλάδους και σε επίπεδα που είναι σύμφωνα με τα προγράμματά του·

(β) την εξασφάλιση πόρων και υποτροφιών από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, τον ιδιωτικό τομέα και, μέσω των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, από ξένες κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς για την εφαρμογή των προγραμμάτων του·

(γ) την παροχή υποτροφιών απευθείας και με ίδιους πόρους του Ιδρύματος, καθώς και για την επίτευξη συνεργασίας και συντονισμού στην παροχή υποτροφιών που δυνατό να προσφέρονται μέσω του Ιδρύματος σε πολίτες της Δημοκρατίας από οποιαδήποτε Παραχωρούσα Αρχή·

(δ) τον καθορισμό και τη λειτουργία μηχανισμού επιλογής των κατάλληλων υποψηφίων είτε για σκοπούς παροχής υποτροφίας είτε για σκοπούς υποβολής κατά σειρά επιτυχίας των κατάλληλων υποψηφίων σε Παραχωρούσα Αρχή, καθώς και για την ετήσια παρακολούθηση της προόδου των υποτρόφων, όπου και όπως απαιτείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών·

(ε) τη συμμετοχή ή/και εκπροσώπησή του σε Επιτροπές Επιλογής υποψηφίων σχετικά με υποτροφίες που παρέχονται απευθείας από οποιαδήποτε ξένη κυβέρνηση, οργανισμό ή ίδρυμα του εξωτερικού· και

(στ) για κάθε άλλο θέμα το οποίο έχει σχέση με την επίτευξη των σκοπών του.

(3) Το ΄Ιδρυμα έχει την εξουσία να αποκτά, να αγοράζει, να πωλεί ή να εκμισθώνει ιδιοκτησία για την επίτευξη των σκοπών του, ύστερα από την έγκριση του Υπουργού.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
΄Οργανα διοίκησης του Ιδρύματος

6. Τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος είναι:

(α) το Διοικητικό Συμβούλιο,

(β) ο Πρόεδρος,

(γ) ο Αντιπρόεδρος, και

(δ) ο Γραμματέας.

Διοικητικό Συμβούλιο

7.-(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση εισηγήσεις του Υπουργού και απαρτίζεται από τα ακόλουθα εννέα μέλη:

(α) πέντε μέλη εγνωσμένου κύρους και ακαδημαϊκών προσόντων που προέρχονται τόσο από το δημόσιο, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα,

(β) δύο μέλη υποδεικνυόμενα το μεν ένα από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και το άλλο από την Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ)∙ και

(γ) δύο μέλη που υποδεικνύονται, ύστερα από συνεννόηση μεταξύ τους, από τη Σύνοδο Πρυτάνεων των Πανεπιστημιακών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Κύπρου και τα οποία είναι καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές των εν λόγω Πανεπιστημιακών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

(2) Από τα πιο πάνω εννέα μέλη, το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος.

(3) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν αποζημίωση, η οποία καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (5) του άρθρου 20, απαρτία αποτελούν ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος και άλλα τέσσερα μέλη.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (5) του άρθρου 20, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, αλλά σε καμιά περίπτωση με λιγότερες των τεσσάρων ψήφων.

(6) Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(7) Τηρούνται συνοπτικά πρακτικά των εργασιών κάθε συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οποιοδήποτε μέλος που είναι παρόν σε συνεδρία μπορεί να ζητήσει όπως οι απόψεις του, οι οποίες είναι ουσιώδεις για τη λήψη ορισμένης απόφασης καταχωριστούν στα πρακτικά. Τα πρακτικά αποστέλλονται έγκαιρα στα μέλη και επικυρώνονται κατά την έναρξη της επόμενης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από τον προεδρεύσαντα της συνεδρίας.

(8) Κενή θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επηρεάζει τη νομική του υπόσταση ούτε και την εγκυρότητα των αποφάσεών του, νοουμένου ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών δεν είναι μικρότερος του απαιτούμενου αριθμού απαρτίας για τις συνεδριάσεις του.

Θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

8.-(1) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, με δικαίωμα ενός μόνο ακολουθούντος επαναδιορισμού. Μέλη θητεύσαντα για δύο συνεχείς θητείες, είναι επαναδιορίσιμα νοουμένου ότι θα παρέλθει μια πλήρης θητεία κατά την οποία δεν εθήτευσαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να τερματίσει τη θητεία οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οποτεδήποτε σε περίπτωση καταδίκης του για αδίκημα το οποίο ενέχει το στοιχείο της ηθικής αισχρότητας ή της έλλειψης εντιμότητας ή σε περίπτωση που κατά την κρίση του Υπουργικού Συμβουλίου το μέλος έχει επιδείξει συμπεριφορά απρεπή ή ανάρμοστη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Οποιοδήποτε μέλος μπορεί οποτεδήποτε να παραιτηθεί από τη θέση του με έγγραφη υποβολή παραίτησης, μέσω του Υπουργού, προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Σε περίπτωση κένωσης οποιασδήποτε θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε λόγο, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει στο διορισμό νέου μέλους για τετραετή θητεία, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 7.

Αρμοδιότητες και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου

9.-(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο οικονομικός διαχειριστής του Ιδρύματος, έχει την ευθύνη για την πραγμάτωση των σκοπών του και αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες σε σχέση με τη λειτουργία του.

(2) Ειδικότερα και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα και καθήκον -

(α) να καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ιδρύματος·

(β) να υποβάλλει, οποτεδήποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ή σκόπιμο, εισηγήσεις στον Υπουργό για την ακολουθητέα πολιτική υποτροφιών, περιλαμβανομένων και των προγραμμάτων και του ύψους των ποσών των υποτροφιών, ανάλογα με τη χώρα ή/και το επίπεδο σπουδών·

(γ) να εμμένει στην πιστή εφαρμογή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου∙

(δ) να επικυρώνει τις αποφάσεις των Επιτροπών Επιλογής·

(ε) να ετοιμάζει, ανάλογα με την περίπτωση, τα κατάλληλα συμβόλαια με τους υποτρόφους και να παρακολουθεί τη συμμόρφωσή τους με τους όρους των συμβολαίων:

Νοείται ότι αναφορικά με Υπαλλήλους υποτρόφους, τα συμβόλαια ετοιμάζονται σε συνεργασία με το Υπουργείο ή την Υπηρεσία ή το Τμήμα, στο οποίο υπηρετούν οι Υπάλληλοι·

(στ) να καταρτίζει κάθε τρία χρόνια κατάλογο εξεταστών αποτελούμενο από κατάλληλα πρόσωπα τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, από τον οποίο συγκροτούνται οι εκάστοτε Επιτροπές Επιλογής. Τα πρόσωπα που επιλέγονται από το δημόσιο τομέα για περίληψη στον κατάλογο εξεταστών πρέπει να είναι υπάλληλοι με μισθολογική κλίμακα τουλάχιστον Α12 ή άλλη αντίστοιχη μισθολογική κλίμακα. Υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο και που αφυπηρετούν ή που υποβάλλουν οικειοθελώς παραίτηση από τη θέση τους προτού ετοιμαστεί νέος κατάλογος συνεχίζουν να είναι εξεταστές για το υπόλοιπο της τριετίας για την οποία έχουν περιληφθεί στον κατάλογο. Ο κατάλογος εξεταστών υποβάλλεται στον Υπουργό για έγκριση∙

(ζ) να ασκεί την εξουσία παράκαμψης της προκήρυξης που προβλέπεται στην επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 18·

(η) να παρακάμπτει τη διαδικασία σύστασης της Επιτροπής Επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 11∙

(θ) να αποφασίζει για τη συμμετοχή ή/και την εκπροσώπηση του Ιδρύματος σε Επιτροπές Επιλογής, όπως προνοείται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 5· και

(i) να αποφασίζει στην πρώτη του συνεδρία ποια θα είναι τα δύο από τα μέλη του, τα οποία μαζί με τον Πρόεδρο θα απαρτίζουν την Επιτροπή Καθορισμού Επιτροπών Επιλογής, η οποία θα αποτελεί και την Επιτροπή Ενστάσεων:

Νοείται ότι τα μέλη της εν λόγω Επιτροπής δεν μπορούν να προεδρεύουν οποιασδήποτε Επιτροπής Επιλογής.

(3) Σε ειδικές περιπτώσεις όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του, που λαμβάνεται από την ολομέλεια, να αναθέτει, υπό συγκεκριμένους όρους και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο η οποία μπορεί να ανανεώνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις, οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες ή εξουσίες του στον Πρόεδρο του Ιδρύματος ή σε ειδικό κλιμάκιο απαρτιζόμενο από τουλάχιστο δύο μέλη του.

Εκπροσώπηση του Ιδρύματος

10.-(1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το ΄Ιδρυμα στις σχέσεις του με τρίτους και ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και υπογράφει εκ μέρους του κάθε σύμβαση που συνάπτεται από αυτό.

(2) Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει μέρος των δυνάμει του παρόντος άρθρου αρμοδιοτήτων του στο Γραμματέα.

Εξουσίες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου

11.-(1) Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες εξουσίες και/ή καθήκοντα:

(α) συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου·

(β) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου·

(γ) εκπροσωπεί το ΄Ιδρυμα και υπογράφει εκ μέρους του κάθε επίσημο έγγραφο·

(δ) στις περιπτώσεις υποτροφιών για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι είναι ίσοι ή λιγότεροι από τον αριθμό των προσφερόμενων υποτροφιών, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος δύναται να παρακάμψει τη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων, που προβλέπονται σε οποιουσδήποτε Κανονισμούς, τη διαδικασία διενέργειας οποιωνδήποτε εξετάσεων από την Επιτροπή Επιλογής και/ή τη διαδικασία σύστασης Επιτροπής Επιλογής και να παραπέμψει τους υποψηφίους που κατέχουν τα προσόντα ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου για λήψη τελικής απόφασης·

(ε) ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα ή εξουσία που το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σ’ αυτόν δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 9.

(2) Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέσει τις δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) εξουσίες και/ή καθήκοντά του στο Γραμματέα.

(3) Ο Αντιπρόεδρος έχει όλες τις εξουσίες του Προέδρου, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου ή αδυναμίας του να ασκήσει οποιαδήποτε από τις χορηγούμενες σ΄ αυτόν εξουσίες.

Γραμματέας

12.-(1) Καθήκοντα Γραμματέα του Ιδρύματος εκτελεί ο υπάλληλος ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 να εκτελεί τα καθήκοντα αυτά.

(2) Ο Γραμματέας είναι ο ανώτατος υπάλληλος του Ιδρύματος και έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, αυτός έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου·

(β) μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των προγραμμάτων του Ιδρύματος καθώς και του ετήσιου προϋπολογισμού του, τα οποία υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση·

(γ) είναι υπεύθυνος για την παροχή πληροφοριών σε ενδιαφερόμενους, για την προκήρυξη των υποτροφιών, για την ετοιμασία των συμβολαίων των υποτρόφων και για την παρακολούθηση της προόδου τους·

(δ) εποπτεύει το προσωπικό το οποίο έχει τοποθετηθεί στο Ίδρυμα δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 13.

(3) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γραμματέα να παραστεί σε οποιαδήποτε συνεδρία, ο Πρόεδρος δύναται να ορίσει άλλο μέλος του προσωπικού του Ιδρύματος για την εκτέλεση των καθηκόντων του Γραμματέα για όσο χρονικό διάστημα κρίνει αναγκαίο.

Προσωπικό

13.- (1) Για την εκτέλεση της αναγκαίας διοικητικής, λογιστικής και γραφειακής εργασίας προς όφελος του Ιδρύματος, ο Υπουργός σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, αναθέτει κατά καιρούς τα ανάλογα καθήκοντα σε δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Υπουργείο του. Ο Υπουργός ορίζει έναν από τους υπαλλήλους αυτούς ως Γραμματέα.

(2) Οι δημόσιοι υπάλληλοι στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα δυνάμει του εδαφίου (1) συνεχίζουν να υπάγονται στις εκάστοτε σε ισχύ πρόνοιες του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και οι υπηρεσίες τους να διέπονται από τις πρόνοιες αυτές και αξιολογούνται με βάση τους εκάστοτε σε ισχύ περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμούς.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Χορήγηση υποτροφιών

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15, οι υποτροφίες που παρέχονται απευθείας και με ίδιους πόρους του Ιδρύματος δύνανται, ανάλογα με τους όρους της προκήρυξης, να προορίζονται είτε μόνο για πολίτες της Δημοκρατίας είτε και για αλλοδαπούς, νοουμένου ότι αυτοί κατέχουν τα καθοριζόμενα στην προκήρυξη προσόντα ή ιδιότητες.

(2) Οι υποτροφίες που παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (1) δύνανται να αφορούν οποιοδήποτε θέμα, κλάδο, καθώς και οποιοδήποτε τίτλο και δύνανται, στην περίπτωση υποτρόφων πολιτών της Δημοκρατίας, να αφορούν την παρακολούθηση σπουδών είτε στην Κύπρο είτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ενώ στην περίπτωση αλλοδαπών υποτρόφων αυτές αφορούν μόνο την παρακολούθηση σπουδών στην Κύπρο.

(3) Οι υποτροφίες που παρέχονται μέσω του Ιδρύματος από οποιαδήποτε αλλοδαπή Παραχωρούσα Αρχή, δύνανται να προκηρύσσονται και να αφορούν μόνο πολίτες της Δημοκρατίας.

Διεκδίκηση υποτροφιών από πολίτες ή τέκνα πολιτών κρατών μελών

15.- (1) Υποτροφίες που κατά το άρθρο 14 προορίζονται για πολίτες της Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των υποτροφιών που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 14, δύνανται να διεκδικηθούν σε ισότιμη βάση και από –

(α) οποιοδήποτε πολίτη άλλου κράτους μέλους, εφόσον η προκηρυχθείσα υποτροφία αποσκοπεί να καλύψει μόνο τα τέλη εγγραφής, τα δίδακτρα ή άλλα τέλη που απαιτούνται για την πρόσβαση σε σπουδές σε εκπαιδευτήρια στην Κύπρο, ή

(β) οποιοδήποτε πολίτη άλλου κράτους μέλους, εφόσον αυτός είναι εργαζόμενος στην επικράτεια της Δημοκρατίας δυνάμει του Άρθρου 39 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή του Άρθρου 28 της Συμφωνίας για το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή εγκαταστημένος στην επικράτεια της Δημοκρατίας δυνάμει του Άρθρου 43 της εν λόγω Συνθήκης ή του Άρθρου 31 της εν λόγω Συμφωνίας, ή

(γ) οποιοδήποτε τέκνο πολίτη άλλου κράτους μέλους, εφόσον αυτός είναι ή ήταν κατά το παρελθόν εργαζόμενος στην επικράτεια της Δημοκρατίας δυνάμει του Άρθρου 39 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή του Άρθρου 28 της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή εγκατεστημένος στην επικράτεια της Δημοκρατίας δυνάμει του Άρθρου 43 της εν λόγω Συνθήκης ή του Άρθρου 31 της εν λόγω Συμφωνίας και το συγκεκριμένο τέκνο αυτού διαμένει στην επικράτεια της Δημοκρατίας.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτος συμβεβλημένο στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Εξειδικευμένες υποτροφίες για Υπαλλήλους

16.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), το Ίδρυμα δύναται, κατόπιν σχετικού αιτήματος της αρμόδιας αρχής, να παρέχει εξειδικευμένες υποτροφίες σε Υπαλλήλους για σκοπούς ανάπτυξης της Δημόσιας Υπηρεσίας, της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, της Δύναμης ή του Στρατού, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η οικονομική χορηγία για οποιαδήποτε σειρά μαθημάτων για Υπαλλήλους, των οποίων η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, δε θεωρείται υποτροφία.

Επίπεδο υποτροφίας

17.Οι υποτροφίες που παρέχονται από το Ίδρυμα δύναται να οδηγούν στην απόκτηση-

(α) διπλώματος διετούς μεταλυκειακής φοίτησης, 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS)·

(β) διπλώματος τριετούς ανώτερης εκπαίδευσης, 180 πιστωτικών μονάδων (ECTS)·

(γ) πτυχίου πανεπιστημιακού εππέδου, τριετούς ή τετραετούς φοίτησης, 180 – 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS)·

(δ)μεταπτυχιακού διπλώματος επιπέδου Master, μονοετούς ή διετούς φοίτησης, 90 – 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS)·

(ε) διδακτορικού διπλώματος PhD τριετούς πλήρους φοίτησης.

Διαδικασία προκήρυξης υποτροφιών

18.-(1) Όλες οι υποτροφίες, περιλαμβανομένων και των υποτροφιών που παραχωρούνται σε υπαλλήλους, προκηρύσσονται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις υποτροφιών που προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών συγκεκριμένου Κυβερνητικού Τμήματος ή Υπηρεσίας για τις οποίες υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο Υπάλληλοι του εν λόγω Κυβερνητικού Τμήματος ή της Υπηρεσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρακάμψει τη διαδικασία προκήρυξης αποδεχόμενο τεκμηριωμένη εισήγηση του εν λόγω Τμήματος ή της Υπηρεσίας, αλλά σε τέτοια περίπτωση ο προιστάμενος του εν λόγω Τμήματος ή της Υπηρεσίας οφείλει να προβαίνει σε γνωστοποίηση των προσφερόμενων υποτροφιών σε όλο το προσωπικό και να κοινοποιεί σχετική περί αυτής βεβαίωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο .

(2) Στην προκήρυξη καθορίζονται τα απαιτούμενα για διεκδίκηση της υποτροφίας προσόντα, ή/και προϋποθέσεις, το περιεχόμενο των σπουδών, το είδος της υποτροφίας και γενικά όλα τα στοιχεία τα σχετικά με την υποτροφία, περιλαμβανομένης της κατηγορίας των προσώπων που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση.

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να καθορίζουν γενικά ή ειδικά προσόντα ή/και προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση υποτροφιών δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Επιτροπές Επιλογής

19.-(1) Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από τις εκάστοτε ad hoc Επιτροπές Επιλογής, που συνιστώνται σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Κάθε Επιτροπή Επιλογής, τα μέλη της οποίας καθορίζονται από την Επιτροπή Καθορισμού Επιτροπών Επιλογής που προβλέπεται στην παράγραφο (i) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, απαρτίζεται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως πρόεδρο και τρεις τουλάχιστον εξεταστές οι οποίοι επιλέγονται από τον κατάλογο εξεταστών.

(3) Οι εξεταστές, μέλη των Επιτροπών Επιλογής, επιλέγονται από τον κατάλογο εξεταστών λαμβανομένων υπόψη των προσόντων και της πείρας τους, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες απαιτήσεις της συγκεκριμένης εξέτασης.

(4) Ο πρόεδρος και κάθε μέλος της Επιτροπής Επιλογής θεωρεί και χειρίζεται ως απόρρητο κάθε ζήτημα που εγέρθηκε ή συζητήθηκε σ΄ οποιαδήποτε συνεδρία ή άλλη εργασία της Επιτροπής και κάθε πληροφορία γραπτή ή προφορική, που περιήλθε σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και δεν αποκαλύπτει ή δεν μεταδίδει οποιοδήποτε τέτοιο ζήτημα ή πληροφορία χωρίς τη συγκατάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που δίνεται γραπτώς από τον Πρόεδρο.

(5) Ειδικότερα θέματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών Επιλογής καθορίζονται με Κανονισμούς.

(6) Κάθε Επιτροπή Επιλογής δύναται, με την έγκριση του Προέδρου του Ιδρύματος, να καλέσει συμβούλους που να σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών, οι οποίοι θα πρέπει να κατέχουν τα αναγκαία ακαδημαϊκά προσόντα και πείρα, με σκοπό να παράσχουν στην Επιτροπή Επιλογής οποιαδήποτε βοήθεια απαιτηθεί.

(7) Για την επιλογή υποψηφίων σχετικά με υποτροφίες, που δε χορηγούνται απευθείας και με ίδιους πόρους του Ιδρύματος, δύνανται να παρευρίσκονται στις συνεδρίες των Επιτροπών Επιλογής εκπρόσωποι της Παραχωρούσας Αρχής που προσφέρει τις υποτροφίες, αν αυτό απαιτείται από τους όρους προσφοράς ή αν αυτό κριθεί από την Επιτροπή Επιλογής αναγκαίο για σκοπούς επιλογής.

(8) Οι σύμβουλοι και οι εκπρόσωποι της Παραχωρούσας Αρχής που προσφέρει υποτροφία δεν λαμβάνουν μέρος στη σχετική ψηφοφορία ούτε και επιτρέπεται η παρουσία τους κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων της Επιτροπής για λήψη απόφασης.

Κριτήρια επιλογής

20.- (1) Τηρουμένων των επομένων διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα βασικά κριτήρια επιλογής των υποτρόφων είναι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των υποψηφίων ή της οικογένειάς τους και η ακαδημαϊκή τους επίδοση ή τα αποτελέσματα των παγκύπριων εξετάσεων στις περιπτώσεις υποτροφιών που χορηγούνται για προπτυχιακές σπουδές στα ανώτατα κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου.

Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να καθορίζουν τα κριτήρια της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και επιπρόσθετα κριτήρια είτε γενικά για όλες τις υποτροφίες είτε ειδικά για ορισμένες κατηγορίες υποτροφιών, καθώς και τη βαρύτητα τόσο των βασικών όσο και των επιπρόσθετων κριτηρίων:

Νοείται ότι το κριτήριο της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των υποψηφίων ή της οικογένειάς τους δεν λαμβάνεται υπόψη όταν αυτό δεν απαιτείται από την κατηγορία υποτροφιών ή τα σχετικά προγράμματα ή όταν ρητώς δεν απαιτείται από την Παραχωρούσα Αρχή:

Νοείται περαιτέρω ότι αν η Παραχωρούσα Αρχή απαιτεί τη διεξαγωγή γραπτής ή/και προφορικής εξέτασης για υποτροφίες που οδηγούν στην απόκτηση των προσόντων, όπως αυτά περιγράφονται  στο άρθρο 17, δύναται με την προκήρυξη να τίθεται ως πρόσθετο κριτήριο και τα αποτελέσματα των εν λόγω εξετάσεων:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις υποτροφιών που οδηγούν στην απόκτηση τίτλου πέραν των προσόντων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 17, στα πιο πάνω αναφερόμενα βασικά κριτήρια δύνανται με την προκήρυξη να τίθεται ως πρόσθετο κριτήριο και τα αποτελέσματα ενδεχόμενης γραπτής ή/και προφορικής εξέτασης των υποψηφίων, όπως ήθελε καθορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(2) Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να καθορίζουν πρόσθετα εξειδικευμένα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων που προορίζονται μόνο για Υπαλλήλους:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις υποτροφιών που προορίζονται ταυτόχρονα τόσο για Υπαλλήλους όσο και για μη Υπαλλήλους, τα δυνάμει του παρόντος εδαφίου καθοριζόμενα εξειδικευμένα κριτήρια δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

(3) Τα βασικά ή πρόσθετα κριτήρια που προβλέπονται στο εδάφιο (1) και η δυνάμει Κανονισμών αποδιδόμενη σ΄ αυτά βαρύτητα μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα στις περιπτώσεις υποτροφιών, όπου η Παραχωρούσα Αρχή απαιτεί ως όρο της προσφοράς της, να ικανοποιούνται πρόσθετα ή μερικά από τα κριτήρια που αναφέρονται σ’ αυτό ή να αποδίδεται σε ορισμένα κριτήρια ιδιαίτερη βαρύτητα.

(4) Η Επιτροπή Επιλογής υποχρεούται, αν αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), να καλέσει τους υποψήφιους σε γραπτή εξέταση ή/και προφορική εξέταση.

(5) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επιλογής υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για επικύρωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δύναται να αρνηθεί την επικύρωση για λόγους που αφορούν στην ορθότητα των αποτελεσμάτων ενδεχόμενων γραπτών ή/και προφορικών εξετάσεων. Σε περίπτωση μη επικύρωσης, το Συμβούλιο αναπέμπει το θέμα στην Επιτροπή Επιλογής για επανεξέταση. Η Επιτροπή Επιλογής επανεξετάζει το θέμα και το επανυποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη τελικής απόφασης:

Νοείται ότι σε περίπτωση που η τελική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι σύμφωνη με την εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής, η απόφαση αυτή θα πρέπει, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 7, να λαμβάνεται με τουλάχιστον 6 ψήφους υπέρ και να είναι ειδικά αιτιολογημένη:

Νοείται, περαιτέρω, ότι στις περιπτώσεις όπου η υποτροφία προσφέρεται από αλλοδαπή Παραχωρούσα Αρχή η συγκεκριμένη Παραχωρούσα Αρχή δυνατό να διατηρεί το δικαίωμα παραχώρησης ή μη παραχώρησης της υποτροφίας στους υποψηφίους.

(6) Ενστάσεις σχετικά με αποφάσεις Επιτροπής Επιλογής υποτρόφων εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων που προβλέπεται στην παράγραφο (i) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου.

Υποχρεώσεις υποτρόφων

21.-(1) Κάθε υπότροφος του Ιδρύματος, είτε η υποτροφία του χρηματοδοτείται απευθείας από το Ίδρυμα είτε από οποιαδήποτε Παραχωρούσα Αρχή, οφείλει να επιδεικνύει τον απαιτούμενο ζήλο κατά τη διάρκεια των σπουδών του και να συμμορφώνεται με τους όρους του συμβολαίου, το οποίο υποχρεούται να υπογράψει με το Ίδρυμα για σκοπούς χορήγησης της υποτροφίας.

(2) Σε περίπτωση που η επίδοση του υποτρόφου κατά τη διάρκεια των σπουδών του δεν ικανοποιεί τους όρους του συμβολαίου του ή ο υπότροφος παρεκκλίνει από το πρόγραμμα και τον κλάδο σπουδών ή μετεγγράφεται σ' άλλο ακαδημαϊκό ίδρυμα το Διοικητικό Συμβούλιο ή, ανάλογα με την περίπτωση, η Παραχωρούσα Αρχή δύναται, κατά την κρίση της, να μειώσει, αναστείλει, διακόψει ή τερματίσει την υποτροφία, όπως ειδικότερα θα καθορίζεται με Κανονισμούς.

(3) Στις περιπτώσεις υποτρόφων που λαμβάνουν απευθείας την υποτροφία τους από οποιαδήποτε ξένη κυβέρνηση, ίδρυμα ή οργανισμό του εξωτερικού, έστω και αν υπογράφεται σχετικό συμβόλαιο μεταξύ του υποτρόφου και του Ιδρύματος, η ευθύνη παρακολούθησης της προόδου του υποτρόφου και της συμμόρφωσης του με τους όρους του συμβολαίου του δυνατό να διαφυλάσσεται και να ασκείται αποκλειστικά από ή εκ μέρους της συγκεκριμένης ξένης κυβέρνησης, ιδρύματος ή οργανισμού:

Νοείται ότι οι πιο πάνω ρυθμίσεις μπορούν να εφαρμόζονται και όπου η Παραχωρούσα Αρχή είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και η παραχώρηση των υποτροφιών, λόγω διεθνούς δέσμευσης, επιβάλλει την εφαρμογή τους.

(4) Κατά τα λοιπά οι υποχρεώσεις του υποτρόφου, ιδιαίτερα μετά την περάτωση των σπουδών του, ρυθμίζονται με Κανονισμούς.

ΜΕΡΟΣ V ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Προϋπολογισμός

22.-(1) Πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, το ΄Ιδρυμα καταρτίζει και εισηγείται στον Υπουργό για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό του, ο οποίος στη συνέχεια υποβάλλεται από τον Υπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός καταθέτει τον προϋπολογισμό στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους του Ιδρύματος.

(2) Το ΄Ιδρυμα αποστέλλει, το συντομότερο δυνατό, στον Υπουργό, μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους τον απολογισμό της χρήσης του οικονομικού έτους που έχει λήξει και έκθεση πεπραγμένων διαρκούντος του οικονομικού έτους.

(3) Το ΄Ιδρυμα τηρεί τα αναγκαία βιβλία και τους λογαριασμούς της διαχείρισής του.

(4) Το οικονομικό έτος του Ιδρύματος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

(5) Το ΄Ιδρυμα καταβάλλει ετησίως στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας ποσό που συμφωνείται μεταξύ τους για δαπάνες που πραγματοποιεί η Κυβέρνηση για την αναγκαία διοικητική, λογιστική και γραφειακή εργασία προς όφελος του Ιδρύματος.

Ταμείο

23.-(1) Το ΄Ιδρυμα έχει ξεχωριστό Ταμείο στο οποίο κατατίθενται τα κεφάλαια και οι πρόσοδοί του που αποτελούνται από -

(α) χορηγίες της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας είτε υπό μορφή πιστώσεων είτε υπό μορφή υποτροφιών.

(β) δωρεές, κληροδοτήματα και χορηγήματα προς το ΄Ιδρυμα από άτομα ή οργανώσεις που βρίσκονται στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, καθώς και από ξένες κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς.

(γ) κάθε άλλο ποσό ή στοιχείο ενεργητικού που δυνατό να περιέλθει στο ΄Ιδρυμα αναφορικά με οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές του.

(δ) όλες οι συνεισφορές στο Ταμείο, οποιασδήποτε μορφής και υπό οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, θεωρούνται ότι γίνονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

(2) Από το Ταμείο του Ιδρύματος καταβάλλονται -

(α) τα ποσά που παρέχονται υπό μορφή υποτροφιών από το Ίδρυμα,

(β) το χρεολύσιο δανείου που δυνατό να έχει συναφθεί από το ΄Ιδρυμα,

(γ) οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών του προσωπικού του Ιδρύματος και των μελών των Επιτροπών Επιλογής, και

(δ) τα λειτουργικά και άλλα έξοδα σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

(3) Η παραχώρηση των υποτροφιών γίνεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει ο Υπουργός.

(4) Το ΄Ιδρυμα δύναται να διατηρεί τρεχούμενο ή άλλο λογαριασμό στην Κεντρική Τράπεζα ή με την έγκρισή του Υπουργού, σε οποιαδήποτε εμπορική τράπεζα.

Δάνεια και εγγυήσεις

24.-(1) Το ΄Ιδρυμα μπορεί, για την προώθηση των σκοπών του, να συνάπτει δάνεια με τους όρους και από την πηγή που ήθελε καθορίσει με απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Η Κυβέρνηση μπορεί να εγγυηθεί με όποιο τρόπο και με όποιους όρους κρίνει εύλογους, την αποπληρωμή δανείου που συνάπτεται από το ΄Ιδρυμα.

΄Ελεγχος

25.-(1) Οι λογαριασμοί, ο ισολογισμός και γενικά η οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(2) Οι ελεγμένοι λογαριασμοί του Ιδρύματος μαζί με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας υποβάλλονται το ταχύτερο στον Υπουργό.

ΜΕΡΟΣ VI ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αδικήματα

26.-(1) Ο πρόεδρος ή οποιοδήποτε μέλος Επιτροπής Επιλογής, το οποίο παραβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο τη δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 19 υποχρέωση εχεμύθειας, διαπράττει αδίκημα και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική πονή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλιου και των Επιτροπών Επιλογής, καθώς και το προσωπικό του Ιδρύματος διαπράττουν αδίκημα τιμωρούμενο με τις αυτές ποινές με τις οποίες τιμωρείται το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) αδίκημα, αν με οποιοδήποτε τρόπο αποκαλύπτουν ή επιτρέπουν να αποκαλυφθεί σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο η σύνθεση των Επιτροπών Επιλογής.

Εσωτερικοί Κανόνες

27.-(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καταρτίζει τους δικούς του εσωτερικούς Κανόνες που αφορούν θέματα διαδικασίας ή λειτουργίας του.

(2) Οι Κανόνες αυτοί θα πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου για ενημέρωση. Μέχρις ότου καταρτιστούν τέτοιοι Κανόνες, το Διοικητικό Συμβούλιο θα λειτουργεί με βάση τις εκάστοτε αποφάσεις του.

Κανονισμοί

28.-(1)΄Ανευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 27, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο, δυνάμει των διατάξεων αυτού, πρέπει ή μπορεί να καθοριστεί:

Νοείται ότι, οι Κανονισμοί που προβλέπονται στο εδάφιο (1) δύναται να ρυθμίζουν τη διαδικασία αναστολής, ανανέωσης και διακοπής υποτροφιών, καθώς και τη μετεγγραφή υποτρόφων από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα σε άλλο.

(2) Μέχρις ότου εκδοθούν Κανονισμοί για τα πιο πάνω θέματα ή μερικά από αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ρυθμίζει ή καθορίζει αυτά με απόφασή του.

Μεταβατικές διατάξεις.

29.-(1) Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου εκκρεμείς διαδικασίες επιλογής υποψηφίων θα συνεχίσουν, μέχρι του χρόνου της τελικής επιλογής, να διέπονται από τις διατάξεις των καταργουμένων Νόμων, αλλά η χορήγηση τυχόν υποτροφίας και η υπογραφή και παρακολούθηση του απαιτούμενου συμβολαίου θα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Οι διαδικασίες επιλογής υποψηφίων οι οποίες άρχισαν πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022 θα ολοκληρωθούν μέχρι το χρόνο της τελικής επιλογής της χορήγησης τυχόν υποτροφίας, της υπογραφής του απαιτούμενου συμβολαίου και της παρακολούθησης υλοποίησης, δυνάμει των διατάξεων των περί Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμων του 2006 έως 2013.

Καταργήσεις και επιφυλάξεις

30.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου καταργούνται οι περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (΄Ιδρυση και Λειτουργία ) Νόμοι του 1997 μέχρι 2006.

(2)(α) Με την κατάργηση των πιο πάνω Νόμων δεν επηρεάζονται -

(i) οποιαδήποτε πράξη , ενέργεια, επιλογή ή οτιδήποτε άλλο έχει τελεσθεί δυνάμει του καταργουμένων Νόμων·

(ii) οποιοσδήποτε διορισμός ή ανάθεση καθηκόντων που έχει γίνει δυνάμει των καταργουμένων Νόμων, περιλαμβανομένου του διορισμού των οργάνων του Ιδρύματος·

(iii) οποιοσδήποτε κατάλογος εξεταστών που έχει καταρτιστεί δυνάμει του καταργουμένων Νόμων·

(iv) οποιοδήποτε Κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει των καταργουμένων Νόμων, στην έκταση που αυτοί δεν αντιβαίνουν ή δεν συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(β) Τα πιο πάνω θα θεωρούνται ότι έχουν γίνει με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, και θα διατηρούν την ισχύ τους μέχρις ότου τροποποιηθούν, τερματιστούν ή εκπληρωθούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.