Κανονισμοί

28.-(1) ΄Ανευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 27, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο, δυνάμει των διατάξεων αυτού, πρέπει ή μπορεί να καθοριστεί.

(2) Μέχρις ότου εκδοθούν Κανονισμοί για τα πιο πάνω θέματα ή μερικά από αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ρυθμίζει ή καθορίζει αυτά με απόφασή του.

(3) Οι Κανονισμοί που προβλέπονται στο εδάφιο (1) και αφορούν τη διαδικασία για την αναστολή, ανανέωση και διακοπή υποτροφιών δύναται να έχουν αναδρομική ισχύ.