Εσωτερικοί Κανόνες

27.-(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καταρτίζει τους δικούς του εσωτερικούς Κανόνες που αφορούν θέματα διαδικασίας ή λειτουργίας του.

(2) Οι Κανόνες αυτοί θα πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου για ενημέρωση. Μέχρις ότου καταρτιστούν τέτοιοι Κανόνες, το Διοικητικό Συμβούλιο θα λειτουργεί με βάση τις εκάστοτε αποφάσεις του.