Αδικήματα

26.-(1) Ο πρόεδρος ή οποιοδήποτε μέλος Επιτροπής Επιλογής, το οποίο παραβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο τη δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 19 υποχρέωση εχεμύθειας, διαπράττει αδίκημα και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική πονή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλιου και των Επιτροπών Επιλογής, καθώς και το προσωπικό του Ιδρύματος διαπράττουν αδίκημα τιμωρούμενο με τις αυτές ποινές με τις οποίες τιμωρείται το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) αδίκημα, αν με οποιοδήποτε τρόπο αποκαλύπτουν ή επιτρέπουν να αποκαλυφθεί σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο η σύνθεση των Επιτροπών Επιλογής.