΄Ελεγχος

25.-(1) Οι λογαριασμοί, ο ισολογισμός και γενικά η οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(2) Οι ελεγμένοι λογαριασμοί του Ιδρύματος μαζί με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας υποβάλλονται το ταχύτερο στον Υπουργό.