Δάνεια και εγγυήσεις

24.-(1) Το ΄Ιδρυμα μπορεί, για την προώθηση των σκοπών του, να συνάπτει δάνεια με τους όρους και από την πηγή που ήθελε καθορίσει με απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Η Κυβέρνηση μπορεί να εγγυηθεί με όποιο τρόπο και με όποιους όρους κρίνει εύλογους, την αποπληρωμή δανείου που συνάπτεται από το ΄Ιδρυμα.