Ταμείο

23.-(1) Το ΄Ιδρυμα έχει ξεχωριστό Ταμείο στο οποίο κατατίθενται τα κεφάλαια και οι πρόσοδοί του που αποτελούνται από -

(α) χορηγίες της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας είτε υπό μορφή πιστώσεων είτε υπό μορφή υποτροφιών.

(β) δωρεές, κληροδοτήματα και χορηγήματα προς το ΄Ιδρυμα από άτομα ή οργανώσεις που βρίσκονται στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, καθώς και από ξένες κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς.

(γ) κάθε άλλο ποσό ή στοιχείο ενεργητικού που δυνατό να περιέλθει στο ΄Ιδρυμα αναφορικά με οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές του.

(δ) όλες οι συνεισφορές στο Ταμείο, οποιασδήποτε μορφής και υπό οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, θεωρούνται ότι γίνονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

(2) Από το Ταμείο του Ιδρύματος καταβάλλονται -

(α) τα ποσά που παρέχονται υπό μορφή υποτροφιών από το Ίδρυμα,

(β) το χρεολύσιο δανείου που δυνατό να έχει συναφθεί από το ΄Ιδρυμα,

(γ) οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών του προσωπικού του Ιδρύματος και των μελών των Επιτροπών Επιλογής, και

(δ) τα λειτουργικά και άλλα έξοδα σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

(3) Η παραχώρηση των υποτροφιών γίνεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει ο Υπουργός.

(4) Το ΄Ιδρυμα δύναται να διατηρεί τρεχούμενο ή άλλο λογαριασμό στην Κεντρική Τράπεζα ή με την έγκρισή του Υπουργού, σε οποιαδήποτε εμπορική τράπεζα.