Προϋπολογισμός

22.-(1) Πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, το ΄Ιδρυμα καταρτίζει και εισηγείται στον Υπουργό για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό του, ο οποίος στη συνέχεια υποβάλλεται από τον Υπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός καταθέτει τον προϋπολογισμό στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους του Ιδρύματος.

(2) Το ΄Ιδρυμα αποστέλλει, το συντομότερο δυνατό, στον Υπουργό, μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους τον απολογισμό της χρήσης του οικονομικού έτους που έχει λήξει και έκθεση πεπραγμένων διαρκούντος του οικονομικού έτους.

(3) Το ΄Ιδρυμα τηρεί τα αναγκαία βιβλία και τους λογαριασμούς της διαχείρισής του.

(4) Το οικονομικό έτος του Ιδρύματος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

(5) Το ΄Ιδρυμα καταβάλλει ετησίως στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας ποσό που συμφωνείται μεταξύ τους για δαπάνες που πραγματοποιεί η Κυβέρνηση για την αναγκαία διοικητική, λογιστική και γραφειακή εργασία προς όφελος του Ιδρύματος.