Υποχρεώσεις υποτρόφων

21.-(1) Κάθε υπότροφος του Ιδρύματος, είτε η υποτροφία του χρηματοδοτείται απευθείας από το Ίδρυμα είτε από οποιαδήποτε Παραχωρούσα Αρχή, οφείλει να επιδεικνύει τον απαιτούμενο ζήλο κατά τη διάρκεια των σπουδών του και να συμμορφώνεται με τους όρους του συμβολαίου, το οποίο υποχρεούται να υπογράψει με το Ίδρυμα για σκοπούς χορήγησης της υποτροφίας.

(2) Σε περίπτωση που η επίδοση του υποτρόφου κατά τη διάρκεια των σπουδών του δεν ικανοποιεί τους όρους του συμβολαίου του ή ο υπότροφος παρεκκλίνει από το πρόγραμμα και τον κλάδο σπουδών ή μετεγγράφεται σ' άλλο ακαδημαϊκό ίδρυμα το Διοικητικό Συμβούλιο ή, ανάλογα με την περίπτωση, η Παραχωρούσα Αρχή δύναται, κατά την κρίση της, να μειώσει, αναστείλει, διακόψει ή τερματίσει την υποτροφία, όπως ειδικότερα θα καθορίζεται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι, αν υπότροφος διακόψει τις σπουδές του κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, το Ίδρυμα ή, ανάλογα με την περίπτωση, η Παραχωρούσα Αρχή δύναται να ζητήσει την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών της υποτροφίας.

(3) Στις περιπτώσεις υποτρόφων που λαμβάνουν απευθείας την υποτροφία τους από οποιαδήποτε ξένη κυβέρνηση, ίδρυμα ή οργανισμό του εξωτερικού, έστω και αν υπογράφεται σχετικό συμβόλαιο μεταξύ του υποτρόφου και του Ιδρύματος, η ευθύνη παρακολούθησης της προόδου του υποτρόφου και της συμμόρφωσης του με τους όρους του συμβολαίου του δυνατό να διαφυλάσσεται και να ασκείται αποκλειστικά από ή εκ μέρους της συγκεκριμένης ξένης κυβέρνησης, ιδρύματος ή οργανισμού:

Νοείται ότι οι πιο πάνω ρυθμίσεις μπορούν να εφαρμόζονται και όπου η Παραχωρούσα Αρχή είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και η παραχώρηση των υποτροφιών, λόγω διεθνούς δέσμευσης, επιβάλλει την εφαρμογή τους.

(4) Κατά τα λοιπά οι υποχρεώσεις του υποτρόφου, ιδιαίτερα μετά την περάτωση των σπουδών του, ρυθμίζονται με Κανονισμούς.