Μεταβατικές διατάξεις.

29. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου εκκρεμείς διαδικασίες επιλογής υποψηφίων θα συνεχίσουν, μέχρι του χρόνου της τελικής επιλογής, να διέπονται από τις διατάξεις των καταργουμένων Νόμων, αλλά η χορήγηση τυχόν υποτροφίας και η υπογραφή και παρακολούθηση του απαιτούμενου συμβολαίου θα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.