Καταργήσεις και επιφυλάξεις

30.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου καταργούνται οι περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (΄Ιδρυση και Λειτουργία ) Νόμοι του 1997 μέχρι 2006.

(2)(α) Με την κατάργηση των πιο πάνω Νόμων δεν επηρεάζονται -

(i) οποιαδήποτε πράξη , ενέργεια, επιλογή ή οτιδήποτε άλλο έχει τελεσθεί δυνάμει του καταργουμένων Νόμων·

(ii) οποιοσδήποτε διορισμός ή ανάθεση καθηκόντων που έχει γίνει δυνάμει των καταργουμένων Νόμων, περιλαμβανομένου του διορισμού των οργάνων του Ιδρύματος·

(iii) οποιοσδήποτε κατάλογος εξεταστών που έχει καταρτιστεί δυνάμει του καταργουμένων Νόμων·

(iv) οποιοδήποτε Κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει των καταργουμένων Νόμων, στην έκταση που αυτοί δεν αντιβαίνουν ή δεν συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(β) Τα πιο πάνω θα θεωρούνται ότι έχουν γίνει με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, και θα διατηρούν την ισχύ τους μέχρις ότου τροποποιηθούν, τερματιστούν ή εκπληρωθούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.