Προσωπικό

13.- (1) Για την εκτέλεση της αναγκαίας διοικητικής, λογιστικής και γραφειακής εργασίας προς όφελος του Ιδρύματος, ο Υπουργός σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, αναθέτει κατά καιρούς τα ανάλογα καθήκοντα σε δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Υπουργείο του. Ο Υπουργός ορίζει έναν από τους υπαλλήλους αυτούς ως Γραμματέα.

(2) Οι δημόσιοι υπάλληλοι στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα δυνάμει του εδαφίου (1) συνεχίζουν να υπάγονται στις εκάστοτε σε ισχύ πρόνοιες του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και οι υπηρεσίες τους να διέπονται από τις πρόνοιες αυτές και αξιολογούνται με βάση τους εκάστοτε σε ισχύ περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμούς.