Γραμματέας

12.-(1) Καθήκοντα Γραμματέα του Ιδρύματος εκτελεί ο υπάλληλος ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 να εκτελεί τα καθήκοντα αυτά.

(2) Ο Γραμματέας είναι ο ανώτατος υπάλληλος του Ιδρύματος και έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, αυτός έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου·

(β) μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των προγραμμάτων του Ιδρύματος καθώς και του ετήσιου προϋπολογισμού του, τα οποία υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση·

(γ) είναι υπεύθυνος για την παροχή πληροφοριών σε ενδιαφερόμενους, για την προκήρυξη των υποτροφιών, για την ετοιμασία των συμβολαίων των υποτρόφων και για την παρακολούθηση της προόδου τους·

(δ) εποπτεύει το προσωπικό το οποίο έχει τοποθετηθεί στο Ίδρυμα δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 13.

(3) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γραμματέα να παραστεί σε οποιαδήποτε συνεδρία, ο Πρόεδρος δύναται να ορίσει άλλο μέλος του προσωπικού του Ιδρύματος για την εκτέλεση των καθηκόντων του Γραμματέα για όσο χρονικό διάστημα κρίνει αναγκαίο.