Εξουσίες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου

11.-(1) Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες εξουσίες και/ή καθήκοντα:

(α) συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου·

(β) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου·

(γ) εκπροσωπεί το ΄Ιδρυμα και υπογράφει εκ μέρους του κάθε επίσημο έγγραφο·

(δ) στις περιπτώσεις υποτροφιών για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι είναι ίσοι ή λιγότεροι από τον αριθμό των προσφερόμενων υποτροφιών, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος δύναται να παρακάμψει τη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων, που προβλέπονται σε οποιουσδήποτε ισχύοντες Κανονισμούς, καθώς και των προφορικών εξετάσεων από Επιτροπή Επιλογής, και να παραπέμψει τους υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα σε προσωπική συνέντευξη από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο εξεταστές, που επιλέγονται από τον κατάλογο εξεταστών·

(ε) ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα ή εξουσία που το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σ’ αυτόν δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 9.

(2) Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέσει τις δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) εξουσίες και/ή καθήκοντά του στο Γραμματέα.

(3) Ο Αντιπρόεδρος έχει όλες τις εξουσίες του Προέδρου, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου ή αδυναμίας του να ασκήσει οποιαδήποτε από τις χορηγούμενες σ΄ αυτόν εξουσίες.