Εκπροσώπηση του Ιδρύματος

10.-(1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το ΄Ιδρυμα στις σχέσεις του με τρίτους και ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και υπογράφει εκ μέρους του κάθε σύμβαση που συνάπτεται από αυτό.

(2) Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει μέρος των δυνάμει του παρόντος άρθρου αρμοδιοτήτων του στο Γραμματέα.