Αρμοδιότητες και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου

9.-(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο οικονομικός διαχειριστής του Ιδρύματος, έχει την ευθύνη για την πραγμάτωση των σκοπών του και αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες σε σχέση με τη λειτουργία του.

(2) Ειδικότερα και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα και καθήκον -

(α) να καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ιδρύματος·

(β) να υποβάλλει, οποτεδήποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ή σκόπιμο, εισηγήσεις στον Υπουργό για την ακολουθητέα πολιτική υποτροφιών, περιλαμβανομένων και των προγραμμάτων και του ύψους των ποσών των υποτροφιών, ανάλογα με τη χώρα ή/και το επίπεδο σπουδών·

(γ) να εμμένει στην πιστή εφαρμογή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου∙

(δ) να επικυρώνει τις αποφάσεις των Επιτροπών Επιλογής·

(ε) να ετοιμάζει, ανάλογα με την περίπτωση, τα κατάλληλα συμβόλαια με τους υποτρόφους και να παρακολουθεί τη συμμόρφωσή τους με τους όρους των συμβολαίων:

Νοείται ότι αναφορικά με Υπαλλήλους υποτρόφους, τα συμβόλαια ετοιμάζονται σε συνεργασία με το Υπουργείο ή την Υπηρεσία ή το Τμήμα, στο οποίο υπηρετούν οι Υπάλληλοι·

(στ) να καταρτίζει κάθε τρία χρόνια κατάλογο εξεταστών αποτελούμενο από κατάλληλα πρόσωπα τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, από τον οποίο συγκροτούνται οι εκάστοτε Επιτροπές Επιλογής. Τα πρόσωπα που επιλέγονται από το δημόσιο τομέα για περίληψη στον κατάλογο εξεταστών πρέπει να είναι υπάλληλοι με μισθολογική κλίμακα τουλάχιστον Α12 ή άλλη αντίστοιχη μισθολογική κλίμακα. Υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο και που αφυπηρετούν ή που υποβάλλουν οικειοθελώς παραίτηση από τη θέση τους προτού ετοιμαστεί νέος κατάλογος συνεχίζουν να είναι εξεταστές για το υπόλοιπο της τριετίας για την οποία έχουν περιληφθεί στον κατάλογο. Ο κατάλογος εξεταστών υποβάλλεται στον Υπουργό για έγκριση∙

(ζ) να ασκεί την εξουσία παράκαμψης της προκήρυξης που προβλέπεται στην επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 18·

(η) να αποφασίζει για τη συμμετοχή ή/και την εκπροσώπηση του Ιδρύματος σε Επιτροπές Επιλογής, όπως προνοείται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 5· και

(θ) να αποφασίζει στην πρώτη του συνεδρία ποια θα είναι τα δύο από τα μέλη του, τα οποία μαζί με τον Πρόεδρο θα απαρτίζουν την Επιτροπή Καθορισμού Επιτροπών Επιλογής, η οποία θα αποτελεί και την Επιτροπή Ενστάσεων:

Νοείται ότι τα μέλη της εν λόγω Επιτροπής δεν μπορούν να προεδρεύουν οποιασδήποτε Επιτροπής Επιλογής.

(3) Σε ειδικές περιπτώσεις όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του, που λαμβάνεται από την ολομέλεια, να αναθέτει, υπό συγκεκριμένους όρους και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο η οποία μπορεί να ανανεώνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις, οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες ή εξουσίες του στον Πρόεδρο του Ιδρύματος ή σε ειδικό κλιμάκιο απαρτιζόμενο από τουλάχιστο δύο μέλη του.