Θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

8.-(1) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, με δικαίωμα ενός μόνο ακολουθούντος επαναδιορισμού. Μέλη θητεύσαντα για δύο συνεχείς θητείες, είναι επαναδιορίσιμα νοουμένου ότι θα παρέλθει μια πλήρης θητεία κατά την οποία δεν εθήτευσαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να τερματίσει τη θητεία οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οποτεδήποτε σε περίπτωση καταδίκης του για αδίκημα το οποίο ενέχει το στοιχείο της ηθικής αισχρότητας ή της έλλειψης εντιμότητας ή σε περίπτωση που κατά την κρίση του Υπουργικού Συμβουλίου το μέλος έχει επιδείξει συμπεριφορά απρεπή ή ανάρμοστη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Οποιοδήποτε μέλος μπορεί οποτεδήποτε να παραιτηθεί από τη θέση του με έγγραφη υποβολή παραίτησης, μέσω του Υπουργού, προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Σε περίπτωση κένωσης οποιασδήποτε θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε λόγο, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει στο διορισμό νέου μέλους για τετραετή θητεία, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 7.