Χορήγηση υποτροφιών

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15, οι υποτροφίες που παρέχονται απευθείας και με ίδιους πόρους του Ιδρύματος δύνανται, ανάλογα με τους όρους της προκήρυξης, να προορίζονται είτε μόνο για πολίτες της Δημοκρατίας είτε και για αλλοδαπούς, νοουμένου ότι αυτοί κατέχουν τα καθοριζόμενα στην προκήρυξη προσόντα ή ιδιότητες.

(2) Οι υποτροφίες που παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (1) δύνανται να αφορούν οποιοδήποτε θέμα, κλάδο, καθώς και οποιοδήποτε τίτλο και δύνανται, στην περίπτωση υποτρόφων πολιτών της Δημοκρατίας, να αφορούν την παρακολούθηση σπουδών είτε στην Κύπρο είτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ενώ στην περίπτωση αλλοδαπών υποτρόφων αυτές αφορούν μόνο την παρακολούθηση σπουδών στην Κύπρο.

(3) Οι υποτροφίες που παρέχονται μέσω του Ιδρύματος από οποιαδήποτε αλλοδαπή Παραχωρούσα Αρχή, δύνανται να προκηρύσσονται και να αφορούν μόνο πολίτες της Δημοκρατίας.