Διεκδίκηση υποτροφιών από πολίτες ή τέκνα πολιτών κρατών μελών

15.- (1) Υποτροφίες που κατά το άρθρο 14 προορίζονται για πολίτες της Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των υποτροφιών που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 14, δύνανται να διεκδικηθούν σε ισότιμη βάση και από –

(α) οποιοδήποτε πολίτη άλλου κράτους μέλους, εφόσον η προκηρυχθείσα υποτροφία αποσκοπεί να καλύψει μόνο τα τέλη εγγραφής, τα δίδακτρα ή άλλα τέλη που απαιτούνται για την πρόσβαση σε σπουδές σε εκπαιδευτήρια στην Κύπρο, ή

(β) οποιοδήποτε πολίτη άλλου κράτους μέλους, εφόσον αυτός είναι εργαζόμενος στην επικράτεια της Δημοκρατίας δυνάμει του Άρθρου 39 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή του Άρθρου 28 της Συμφωνίας για το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή εγκαταστημένος στην επικράτεια της Δημοκρατίας δυνάμει του Άρθρου 43 της εν λόγω Συνθήκης ή του Άρθρου 31 της εν λόγω Συμφωνίας, ή

(γ) οποιοδήποτε τέκνο πολίτη άλλου κράτους μέλους, εφόσον αυτός είναι ή ήταν κατά το παρελθόν εργαζόμενος στην επικράτεια της Δημοκρατίας δυνάμει του Άρθρου 39 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή του Άρθρου 28 της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή εγκατεστημένος στην επικράτεια της Δημοκρατίας δυνάμει του Άρθρου 43 της εν λόγω Συνθήκης ή του Άρθρου 31 της εν λόγω Συμφωνίας και το συγκεκριμένο τέκνο αυτού διαμένει στην επικράτεια της Δημοκρατίας.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτος συμβεβλημένο στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.