Εξειδικευμένες υποτροφίες για Υπαλλήλους

16.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), το Ίδρυμα δύναται, κατόπιν σχετικού αιτήματος της αρμόδιας αρχής, να παρέχει εξειδικευμένες υποτροφίες σε Υπαλλήλους για σκοπούς ανάπτυξης της Δημόσιας Υπηρεσίας, της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, της Δύναμης ή του Στρατού, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η οικονομική χορηγία για οποιαδήποτε σειρά μαθημάτων για Υπαλλήλους, των οποίων η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, δε θεωρείται υποτροφία.