Επίπεδο υποτροφίας

17. Οι υποτροφίες που παρέχονται από το ΄Ιδρυμα μπορεί να οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιητικού, διπλώματος, πτυχίου ή μεταπτυχιακού προσόντος, ανάλογα με την περίπτωση.