Διαδικασία προκήρυξης υποτροφιών

18.-(1) Όλες οι υποτροφίες, περιλαμβανομένων και των υποτροφιών που παραχωρούνται σε Υπαλλήλους, προκηρύσσονται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ανακοινώνονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η πρόσκληση για υποβολή αίτησης για υποτροφία δημοσιεύεται σε όλες τις ημερήσιες εφημερίδες :

Νοείται ότι στις περιπτώσεις υποτροφιών που προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών συγκεκριμένου Κυβερνητικού Τμήματος ή Υπηρεσίας για τις οποίες υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο Υπάλληλοι του εν λόγω Κυβερνητικού Τμήματος ή της Υπηρεσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρακάμψει τη διαδικασία προκήρυξης αποδεχόμενο τεκμηριωμένη εισήγηση του εν λόγω Τμήματος ή της Υπηρεσίας, αλλά σε τέτοια περίπτωση ο προιστάμενος του εν λόγω Τμήματος ή της Υπηρεσίας οφείλει να προβαίνει σε γνωστοποίηση των προσφερόμενων υποτροφιών σε όλο το προσωπικό και να κοινοποιεί σχετική περί αυτής βεβαίωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο .

(2) Στην προκήρυξη καθορίζονται τα απαιτούμενα για διεκδίκηση της υποτροφίας προσόντα, ή/και προϋποθέσεις, το περιεχόμενο των σπουδών, το είδος της υποτροφίας και γενικά όλα τα στοιχεία τα σχετικά με την υποτροφία, περιλαμβανομένης της κατηγορίας των προσώπων που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση.

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να καθορίζουν γενικά ή ειδικά προσόντα ή/και προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση υποτροφιών δυνάμει του παρόντος Νόμου.