Επιτροπές Επιλογής

19.-(1) Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από τις εκάστοτε ad hoc Επιτροπές Επιλογής, που συνιστώνται σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Κάθε Επιτροπή Επιλογής, τα μέλη της οποίας καθορίζονται από την Επιτροπή Καθορισμού Επιτροπών Επιλογής που προβλέπεται στην παράγραφο (θ) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, απαρτίζεται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως πρόεδρο και τρεις τουλάχιστον εξεταστές οι οποίοι επιλέγονται από τον κατάλογο εξεταστών.

(3) Οι εξεταστές, μέλη των Επιτροπών Επιλογής, επιλέγονται από τον κατάλογο εξεταστών λαμβανομένων υπόψη των προσόντων και της πείρας τους, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες απαιτήσεις της συγκεκριμένης εξέτασης.

(4) Ο πρόεδρος και κάθε μέλος της Επιτροπής Επιλογής θεωρεί και χειρίζεται ως απόρρητο κάθε ζήτημα που εγέρθηκε ή συζητήθηκε σ΄ οποιαδήποτε συνεδρία ή άλλη εργασία της Επιτροπής και κάθε πληροφορία γραπτή ή προφορική, που περιήλθε σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και δεν αποκαλύπτει ή δεν μεταδίδει οποιοδήποτε τέτοιο ζήτημα ή πληροφορία χωρίς τη συγκατάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που δίνεται γραπτώς από τον Πρόεδρο.

(5) Ειδικότερα θέματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών Επιλογής καθορίζονται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι μέχρις ότου εκδοθούν Κανονισμοί, τα θέματα αυτά ρυθμίζονται με οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

(6) Κάθε Επιτροπή Επιλογής δύναται, με την έγκριση του Προέδρου του Ιδρύματος, να καλέσει συμβούλους που να σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών, οι οποίοι θα πρέπει να κατέχουν τα αναγκαία ακαδημαϊκά προσόντα και πείρα, με σκοπό να παράσχουν στην Επιτροπή Επιλογής οποιαδήποτε βοήθεια απαιτηθεί.

(7) Για την επιλογή υποψηφίων σχετικά με υποτροφίες, που δε χορηγούνται απευθείας και με ίδιους πόρους του Ιδρύματος, δύνανται να παρευρίσκονται στις συνεδρίες των Επιτροπών Επιλογής εκπρόσωποι της Παραχωρούσας Αρχής που προσφέρει τις υποτροφίες, αν αυτό απαιτείται από τους όρους προσφοράς ή αν αυτό κριθεί από την Επιτροπή Επιλογής αναγκαίο για σκοπούς επιλογής.

(8) Οι σύμβουλοι και οι εκπρόσωποι της Παραχωρούσας Αρχής που προσφέρει υποτροφία δε λαμβάνουν μέρος στη σχετική ψηφοφορία ούτε και επιτρέπεται η παρουσία τους κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων της Επιτροπής για λήψη απόφασης.