Κριτήρια επιλογής

20.- (1) Τηρουμένων των επομένων διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα βασικά κριτήρια επιλογής των υποτρόφων είναι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των υποψηφίων ή της οικογένειάς τους και η ακαδημαϊκή τους επίδοση.

Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να καθορίζουν τα κριτήρια της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και επιπρόσθετα κριτήρια είτε γενικά για όλες τις υποτροφίες είτε ειδικά για ορισμένες κατηγορίες υποτροφιών, καθώς και τη βαρύτητα τόσο των βασικών όσο και των επιπρόσθετων κριτηρίων:

Νοείται ότι το κριτήριο της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των υποψηφίων ή της οικογένειάς τους δεν λαμβάνεται υπόψη όταν αυτό δεν απαιτείται από την κατηγορία υποτροφιών ή τα σχετικά προγράμματα ή όταν ρητώς δεν απαιτείται από την Παραχωρούσα Αρχή:

Νοείται περαιτέρω ότι αν η Παραχωρούσα Αρχή απαιτεί τη διεξαγωγή γραπτής ή/και προφορικής εξέτασης για υποτροφίες που οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιητικού, διπλώματος ή πτυχίου, δύναται με την προκήρυξη να τίθεται ως πρόσθετο κριτήριο και τα αποτελέσματα των εν λόγω εξετάσεων:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις υποτροφιών που οδηγούν στην απόκτηση τίτλου πέραν του πιστοποιητικού, διπλώματος ή πτυχίου, στα πιο πάνω αναφερόμενα βασικά κριτήρια δύνανται με την προκήρυξη να τίθεται ως πρόσθετο κριτήριο και τα αποτελέσματα ενδεχόμενης γραπτής ή/και προφορικής εξέτασης των υποψηφίων, όπως ήθελε καθορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να καθορίζουν πρόσθετα εξειδικευμένα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων που προορίζονται μόνο για Υπαλλήλους:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις υποτροφιών που προορίζονται ταυτόχρονα τόσο για Υπαλλήλους όσο και για μη Υπαλλήλους, τα δυνάμει του παρόντος εδαφίου καθοριζόμενα εξειδικευμένα κριτήρια δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

(3) Τα βασικά ή πρόσθετα κριτήρια που προβλέπονται στο εδάφιο (1) και η δυνάμει Κανονισμών αποδιδόμενη σ΄ αυτά βαρύτητα μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα στις περιπτώσεις υποτροφιών, όπου η Παραχωρούσα Αρχή απαιτεί ως όρο της προσφοράς της, να ικανοποιούνται πρόσθετα ή μερικά από τα κριτήρια που αναφέρονται σ’ αυτό ή να αποδίδεται σε ορισμένα κριτήρια ιδιαίτερη βαρύτητα.

(4) Η Επιτροπή Επιλογής υποχρεούται, αν αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), να καλέσει τους υποψήφιους σε γραπτή εξέταση ή/και προφορική εξέταση.

(5) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επιλογής υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για επικύρωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δύναται να αρνηθεί την επικύρωση για λόγους που αφορούν στην ορθότητα των αποτελεσμάτων ενδεχόμενων γραπτών ή/και προφορικών εξετάσεων. Σε περίπτωση μη επικύρωσης, το Συμβούλιο αναπέμπει το θέμα στην Επιτροπή Επιλογής για επανεξέταση. Η Επιτροπή Επιλογής επανεξετάζει το θέμα και το επανυποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη τελικής απόφασης:

Νοείται ότι σε περίπτωση που η τελική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι σύμφωνη με την εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής, η απόφαση αυτή θα πρέπει, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 7, να λαμβάνεται με τουλάχιστον 6 ψήφους υπέρ και να είναι ειδικά αιτιολογημένη:

Νοείται, περαιτέρω, ότι στις περιπτώσεις όπου η υποτροφία προσφέρεται από αλλοδαπή Παραχωρούσα Αρχή η συγκεκριμένη Παραχωρούσα Αρχή δυνατό να διατηρεί το δικαίωμα παραχώρησης ή μη παραχώρησης της υποτροφίας στους υποψηφίους.

(6) Ενστάσεις σχετικά με αποφάσεις Επιτροπής Επιλογής υποτρόφων εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων που προβλέπεται στην παράγραφο (θ) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου.