Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«ακαδημαϊκή επίδοση» σημαίνει -

(α) τη βαθμολογία του απολυτηρίου ή των δύο τριμήνων της Γ΄ τάξης για ορισμένες υποτροφίες, που παραχωρούνται από ξένες κυβερνήσεις, οργανισμούς ή αρχές του εξωτερικού ή εσωτερικού, δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης ή ιδιωτικών σχολείων του αυτού τύπου· ή

(β) τον αριθμό θεμάτων των εξετάσεων του Γενικού Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης σε προχωρημένο επίπεδο (G.C.E A Level)· ή

(γ) τη βαθμολογία του Baccalaureat International· ή

(δ) τη βαθμολογία οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού εκπαίδευσης που αντιστοιχεί με απολυτήριο δημοσίων σχολείων μέσης εκπαίδευσης και ήθελε κριθεί από το Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ως ισότιμο· ή

(δ) τη βαθμολογία διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης ή πανεπιστημιακού διπλώματος ή πανεπιστημιακού τίτλου μεταπτυχιακού επιπέδου Master·

«αλλοδαπή», σε σχέση με Παραχωρούσα Αρχή, σημαίνει οποιαδήποτε ξένη κυβέρνηση, οργανισμό ή ίδρυμα του εξωτερικού ή οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό·

«αλλοδαπός» σημαίνει φυσικό πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας·

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών·

«Γραμματέας» σημαίνει το πρόσωπο που ορίζεται για να εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα του Ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου του 1969, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί ή δυνατόν να τροποποιηθεί στο μέλλον·

«δημόσια υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 1990, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί ή δυνατόν να τροποποιηθεί στο μέλλον·

«Δύναμη» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Αστυνομίας Νόμου, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί ή δυνατόν να τροποποιηθεί στο μέλλον·

«Διοικητικό Συμβούλιο» ή «Συμβούλιο» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος που προβλέπεται στο άρθρο 7·

«Επιτροπές Επιλογής» σημαίνει τις Επιτροπές Επιλογής που προβλέπονται στο άρθρο 19∙

«Ίδρυμα» σημαίνει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου το οποίο ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 3∙

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 28·

«κατάλογος εξεταστών» σημαίνει τον κατάλογο κατάλληλων προσώπων που καταρτίζεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2) του άρθρου 9·

«καταργούμενοι Νόμοι» σημαίνει τους Νόμους που καταργούνται δυνάμει του άρθρου 30·

«κοινωνικοοικονομική κατάσταση» σημαίνει την κατάσταση όπως αυτή καθορίζεται με κανονισμούς δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου·

«Παγκύπριες Εξετάσεις» σημαίνει τις εξετάσεις που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στο τέλος κάθε σχολικού έτους, σύμφωνα με τον περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμο, και αποσκοπούν στη χορήγηση απολυτηρίου από τα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές για σκοπούς κατάταξης/πρόσβασης των υποψηφίων στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας∙

«Παραχωρούσα Αρχή» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, περιλαμβανομένων της Κυπριακής Δημοκρατίας, των κυβερνήσεων ξένων χωρών, διεθνών οργανισμών, αρχών ή ιδρυμάτων του εσωτερικού ή εξωτερικού, το οποίο προσφέρει υποτροφίες μέσω του μηχανισμού επιλογής υποτρόφων του Ιδρύματος·

«Πρόεδρος» και «Αντιπρόεδρος» σημαίνει αντίστοιχα, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 7·

«προσωπική συνέντευξη» σημαίνει τη μέσω προφορικού λόγου συνέντευξη με υποψήφιο, σκοπός της οποίας είναι η διαπίστωση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας αυτού∙

«προφορική εξέταση» σημαίνει τη μέσω προφορικού λόγου εξέταση υποψηφίου, σκοπός της οποίας είναι η διαπίστωση των γνωσιολογικών προσόντων αυτού∙

«Στρατός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου του 1990, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί ή δυνατόν να τροποποιηθεί στο μέλλον·

«Υπάλληλος» σημαίνει πρόσωπο που κατέχει θέση στη δημόσια υπηρεσία, στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, στη Δύναμη ή στο Στρατό, είτε μόνιμα είτε προσωρινά·

«υποτροφία» σημαίνει κάθε χορηγία που παρέχεται από ή μέσω του Ιδρύματος υπό μορφή χρηματικής παροχής, δανείου ή άλλης χορηγίας σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και καλύπτει οποιαδήποτε εκπαίδευση ή κύκλο μαθημάτων πτυχιακών, μεταπτυχιακών, εξειδικευμένων ή άλλου επιπέδου, ο οποίος συνεπάγεται εκπαίδευση, αλλά δεν περιλαμβάνει διασκέψεις, σεμινάρια ή εκπαιδευτικές περιηγήσεις·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.