΄Ιδρυση του Ιδρύματος

3.-(1) Ιδρύεται Ίδρυμα με την επωνυμία «΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου», το οποίο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με όλες τις ιδιότητες νομικού προσώπου, διέπεται από τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού.

(2) Το Ίδρυμα διαδέχεται το αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου υφιστάμενο και λειτουργούν δυνάμει των καταργουμένων Νόμων Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου και αναλαμβάνει αυτοδικαίως ως νόμιμος διάδοχος, ιδιοκτήτης, δικαιούχος ή οφειλέτης, ανάλογα με την περίπτωση, κάθε περιουσιακό στοιχείο, δικαίωμα, απαίτηση, οφειλή ή υποχρέωση που αποκτήθηκε ή δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος των εν λόγω Νόμων.