Σκοπός του Ιδρύματος

4. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η συμβολή του στην ενίσχυση των Γραμμάτων, των Επιστημών και των Τεχνών στη Δημοκρατία με την ετοιμασία, την προώθηση και την υλοποίηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες της Δημοκρατίας ή/και άλλους ημεδαπούς φορείς ή αρχές, ενός ενιαίου προγράμματος υποτροφιών, που βασίζεται στους εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς και αναπτυξιακούς στόχους της Δημοκρατίας.