Αρμοδιότητες και καθήκοντα του Ιδρύματος

5.-(1) Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ίδρυμα, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ετοιμάζει και εφαρμόζει, στα πλαίσια του ενιαίου προγράμματός του, επιμέρους προγράμματα υποτροφιών, τα οποία περιλαμβάνουν υποτροφίες που χορηγεί είτε το ίδιο το Ίδρυμα είτε οποιαδήποτε Παραχωρούσα Αρχή.

(2) Ειδικότερα και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), το Ίδρυμα μεριμνά για -

(α) την εκπόνηση και την υλοποίηση προγραμμάτων χορήγησης υποτροφιών τόσο σε πολίτες της Δημοκρατίας όσο και σε αλλοδαπούς για σπουδές ή έρευνα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, σε κλάδους και σε επίπεδα που είναι σύμφωνα με τα προγράμματά του·

(β) την εξασφάλιση πόρων και υποτροφιών από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, τον ιδιωτικό τομέα και, μέσω των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, από ξένες κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς για την εφαρμογή των προγραμμάτων του·

(γ) την παροχή υποτροφιών απευθείας και με ίδιους πόρους του Ιδρύματος, καθώς και για την επίτευξη συνεργασίας και συντονισμού στην παροχή υποτροφιών που δυνατό να προσφέρονται μέσω του Ιδρύματος σε πολίτες της Δημοκρατίας από οποιαδήποτε Παραχωρούσα Αρχή·

(δ) τον καθορισμό και τη λειτουργία μηχανισμού επιλογής των κατάλληλων υποψηφίων είτε για σκοπούς παροχής υποτροφίας είτε για σκοπούς υποβολής κατά σειρά επιτυχίας των κατάλληλων υποψηφίων σε Παραχωρούσα Αρχή, καθώς και για την ετήσια παρακολούθηση της προόδου των υποτρόφων, όπου και όπως απαιτείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών·

(ε) τη συμμετοχή ή/και εκπροσώπησή του σε Επιτροπές Επιλογής υποψηφίων σχετικά με υποτροφίες που παρέχονται απευθείας από οποιαδήποτε ξένη κυβέρνηση, οργανισμό ή ίδρυμα του εξωτερικού· και

(στ) για κάθε άλλο θέμα το οποίο έχει σχέση με την επίτευξη των σκοπών του.

(3) Το ΄Ιδρυμα έχει την εξουσία να αποκτά, να αγοράζει, να πωλεί ή να εκμισθώνει ιδιοκτησία για την επίτευξη των σκοπών του, ύστερα από την έγκριση του Υπουργού.