΄Οργανα διοίκησης του Ιδρύματος

6. Τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος είναι:

(α) το Διοικητικό Συμβούλιο,

(β) ο Πρόεδρος,

(γ) ο Αντιπρόεδρος, και

(δ) ο Γραμματέας.