Προοίμιο

Επειδή τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν το δικαίωμα εκπαίδευσης που έχει κάθε παιδί· και

Επειδή πρέπει να παρέχονται στα παιδιά με ειδικές ανάγκες όλες οι ευκαιρίες για ισότιμη εκπαίδευση, καθοδήγηση και αποκατάσταση, προκειμένου να αναπτύξουν τις ικανότητες τους στον ανώτατο δυνατό βαθμό· και

Επειδή η πολιτεία έχει ευθύνη για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες από τη γέννησή τους μέχρι την αποκατάστασή τους και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στον ανώτατο δυνατό βαθμό· και

Επειδή ευθύνη της πολιτείας είναι η αποφυγή δημιουργίας περιοριστικού περιβάλλοντος κατά την άσκηση των πιο πάνω δικαιωμάτων των παιδιών αυτών και η ένταξή τους στον ενιαίο κορμό της εκπαίδευσης· και

Επειδή η διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών με ειδικές ανάγκες ανυψώνει ολόκληρη την εκπαίδευση· και

Επειδή τα δικαιώματα των παιδιών με ειδικές ανάγκες κατοχυρώνονται στις διεθνείς διακηρύξεις και συμβάσεις που έχουν επικυρωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ I ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Γονέας» σημαίνει το φυσικό ή θετό πατέρα ή τη φυσική ή θετή μητέρα του παιδιού ή το πρόσωπο που ασκεί νόμιμα την κηδεμονία του·

«ειδική αγωγή και εκπαίδευση» σημαίνει την παροχή της αναγκαίας βοήθειας στο παιδί με ειδικές ανάγκες για τη συνολική ανάπτυξή του σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα στον ψυχολογικό, στον κοινωνικό, στον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (προδημοτικής, δημοτικής, μέσης, ανώτερης και ανώτατης), και στην προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση στα σχολεία, όπου αυτό είναι δυνατό, και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων τη διδασκαλία καθημερινών δεξιοτήτων αυτομέριμνας, ατομικής υγιεινής, διακίνησης, γλωσσικής ανάπτυξης και επικοινωνίας, τη συναισθηματική καλλιέργεια και γενικά την εξασφάλιση όλων των μέσων, εφοδίων και του ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό τη σχολική και κοινωνική ένταξή του και ανεξάρτητη ζωή·

«Επαρχιακές Επιτροπές» σημαίνει Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που καθιδρύονται δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου·

«επίδοση» σημαίνει προσωπική επίδοση επιμαρτυρούμενη εγγράφως από το συνδετικό λειτουργό ή άλλο λειτουργό της Επαρχιακής Επιτροπής-

«ειδική μονάδα» σημαίνει μονάδα που λειτουργεί σε συνηθισμένο σχολείο για παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου-

«Κεντρική Επιτροπή» σημαίνει την Κεντρική Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που καθιδρύεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου-

«παιδί» σημαίνει άτομο από την ηλικία των τριών ετών μέχρι τη συμπλήρωση όλου του φάσματος τον κύκλου σπονδών, όπως αναφέρεται στην ερμηνεία του όρου «ειδική αγωγή και εκπαίδευση»·

«παιδί με ειδικές ανάγκες» σημαίνει παιδί που έχει σοβαρή μαθησιακή ή ειδική μαθησιακή, λειτουργική ή προσαρμοστική δυσκολία, που οφείλεται σε σωματικές (συμπεριλαμβανομένων των αισθητηριακών), διανοητικές ή άλλες γνωστικές ή ψυχικές ανεπάρκειες και που παρίσταται ανάγκη να του παρασχεθεί ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Παιδί έχει μαθησιακή, ειδική μαθησιακή, λειτουργική ή προσαρμοστική δυσκολία, αν-

(i) έχει σημαντικά μεγαλύτερη δυσκολία μάθησης ή προσαρμογής σε σύγκριση με την πλειονότητα των παιδιών της ηλικίας του· ή

(ii) έχει ανικανότητα που του αποκλείει τη δυνατότητα ή το παρεμποδίζει να χρησιμοποιεί τις εκπαιδευτικές διευκολύνσεις του είδους που γενικά διαθέτουν τα σχολεία για παιδιά της ηλικίας του· «προδημοτική ειδική αγωγή» σημαίνει την αγωγή που παρέχεται από το κράτος προς τα παιδιά με ειδικές ανάγκες από τη συμπλήρωση των τριών ετών μέχρι την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν κατά τρόπο που να ενταχθούν σ' αυτό, και περιλαμβάνει εκπαίδευση προς τους γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες-

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 24 του παρόντος Νόμου·

«συνδετικός λειτουργός» σημαίνει ειδικά καταρτισμένο λειτουργό που ανήκει στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία-

«συνηθισμένο σχολείο» σημαίνει οποιοδήποτε κοινοτικό, δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο, άλλο από σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης·

«σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης» σημαίνει δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο που ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου για παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε παιδιά με ειδικές ανάγκες·

«Υπηρεσιακή Επιτροπή» σημαίνει την Υπηρεσιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που προβλέπεται στο άρθρο 25 του παρόντος Νόμου·

«Υπουργός» και «Υπουργείο» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αντίστοιχα.

(2) Όροι που δεν ερμηνεύονται στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδει σ' αυτούς η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προδημοτική, δημοτική, μέση, ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, ανάλογα με την περίπτωση.

ΜΕΡΟΣ II ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση παρέχεται σε συνηθισμένο σχολείο

3.-(1) Παιδί με ειδικές ανάγκες για το οποίο προσδιορίστηκε ειδική αγωγή και εκπαίδευση φοιτά σε τάξη συνηθισμένου σχολείου εφοδιασμένου με τις κατάλληλες υποδομές, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κρίνεται διαφορετικά.

(2) Στα παιδιά με ειδικές ανάγκες της δημοτικής και της μέσης εκπαίδευσης που για λόγους υγείας δεν μπορούν για μακρύ χρονικό διάστημα να παρακολουθούν το κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων στο σχολείο δυνατό να εξασφαλίζεται εκπαίδευση κατ' οίκον ή σε νοσηλευτήρια. Η παρακολούθηση μαθημάτων εκτός του σχολείου θεωρείται μέρος του κανονικού προγράμματος μαθημάτων στις κανονικές τάξεις που είναι εγγεγραμμένα τα παιδιά.

Φοίτηση σε ειδική μονάδα ή σε σχολείο ειδικής αγωγής

4.-(1) Η φοίτηση παιδιού με ειδικές ανάγκες για το οποίο προσδιορίζεται ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε ειδική μονάδα συνηθισμένου σχολείου ή σε σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή οπουδήποτε αλλού απαγορεύεται, εκτός στην έκταση και για όσο χρόνο η εκπαίδευση σ' αυτά αποφασίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθορίζεται ως χώρος παροχής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, εάν ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Δε λειτουργεί ή καθορίζεται σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ως χώρος παροχής της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που προσδιορίζεται για παιδί με ειδικές ανάγκες, εκτός εάν κρίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ότι είναι οργανωμένο, στελεχωμένο και εξοπλισμένο, έτσι που να διασφαλίζεται η παροχή σε αυτό της ειδικής αγωγής που προσδιορίστηκε.

(4) Δεν καθορίζεται χώρος άλλος από σχολείο ως χώρος παροχής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, εκτός εάν κρίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς, ότι η ειδική αγωγή και εκπαίδευση που προσδιορίστηκε για το παιδί τους δεν μπορεί να παρασχεθεί σε σχολείο.

(5) Η λειτουργία των σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης διέπεται από Κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ III ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Καθίδρυση επιτροπών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

5.—(1)(α) Καθιδρύεται Κεντρική Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από-

(i) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου ή εκπρόσωπο του, ως πρόεδρο·

(ii) τους Διευθυντές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Υπουργείου (δημοτική, μέση, μέση τεχνική και επαγγελματική, ανώτερη και ανώτατη) ή εκπροσώπους τους·

(iii) τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου·

(iv) έναν Επιθεωρητή Ειδικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου·

(ν) το Διευθυντή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας ή εκπρόσωπο του· και

(vi) το Διευθυντή του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή εκπρόσωπο του.

(β) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να καλεί τους γονείς του παιδιού και οποιοδήποτε άλλο ειδικό κρίνει αναγκαίο.

(γ) Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και η θητεία τους είναι τριετής.

(δ) Η Κεντρική Επιτροπή εκδίδει κανονισμούς για ρύθμιση κάθε θέματος αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της και τη λειτουργία των Επαρχιακών Επιτροπών.

(ε) Η Κεντρική Επιτροπή-

(i) Εποπτεύει τη λειτουργία των Επαρχιακών Επιτροπών

(ii) αποφασίζει επί αναφορών των Επαρχιακών Επιτροπών· και

(iii) εξετάζει τις ενστάσεις κατά των αποφάσεων των Επαρχιακών Επιτροπών.

(2) (α) Σε κάθε επαρχία καθιδρύεται Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, που αποτελείται από—

(i) Έναν Πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης του Υπουργείου, ως πρόεδρο·

(ii) έναν εκπρόσωπο της οικείας βαθμίδας εκπαίδευσης του Υπουργείου, ανάλογα με την περίπτωση·

(iii) έναν εκπαιδευτικό ειδικής εκπαίδευσης.

(iv) έναν εκπαιδευτικό ψυχολόγο·

(ν) έναν κλινικό ψυχολόγο·

(vi) έναν κοινωνικό λειτουργό· και

(vii) ένα λογοπαθολόγο:

Νοείται ότι τα μέλη που καθορίζονται στις υποπαραγράφους (iii), (iv), (ν) και (vi) προέρχονται από το δημόσιο τομέα.

(β) Οι Επαρχιακές Επιτροπές μπορούν να καλούν οποιοδήποτε άλλο ειδικό κρίνουν αναγκαίο.

(γ) Τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών διορίζονται από τον Υπουργό και η θητεία τους είναι τριετής.

(δ) Οι Επαρχιακές Επιτροπές ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, καθώς και οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή αρμοδιότητες τους ανατίθενται σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Ο Υπουργός μεριμνά για τη στελέχωση των Επαρχιακών Επιτροπών με συνδετικό λειτουργό, διοικητικό και γραμματειακό προσωπικό και για τον εφοδιασμό τους με μέσα, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

ΜΕΡΟΣ IV ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Μηχανισμός εντόπισης.

6.-(1) Ο Υπουργός, σε συνεργασία με άλλα εμπλεκόμενα Υπουργεία, μεριμνά για τη δημιουργία μηχανισμού για την έγκαιρη εντόπιση παιδιών που πιθανόν να έχουν ειδικές ανάγκες και για την πληροφόρηση και στήριξη των γονέων των παιδιών αυτών.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) ο Υπουργός εκδίδει Κανονισμούς μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Καθήκον γνωστοποίησης

7. Κάθε πρόσωπο, ιδιαίτερα κάθε γονέας, διευθυντής βρεφοκομικού σταθμού ή νηπιαγωγείου ή δημοτικού σχολείου ή σχολείου μέσης εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού τους, γιατρός, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην Επαρχιακή Επιτροπή κάθε περίπτωση παιδιού που περιέρχεται σε γνώση ή στην αντίληψή του ότι πιθανόν να έχει ειδικές ανάγκες:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η γνωστοποίηση γίνεται από άτομο πλην του γονέα, αυτός πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και να πληροφορείται σχετικά από την Επαρχιακή Επιτροπή, πριν από την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης. Η διαδικασία για την ενημέρωση θα καθορίζεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 6.

Καθήκον αξιολόγησης

8.-(1) Η Επαρχιακή Επιτροπή έχει καθήκον επαρκούς αξιολόγησης των αναγκών κάθε παιδιού που κρίνει ότι πιθανόν να έχει ειδικές ανάγκες, το οποίο εντοπίζει η ίδια ή για το οποίο πληροφορείται, οπουδήποτε και αν αυτό φοιτά ή βρίσκεται.

(2) Σε περίπτωση που το παιδί είναι κάτω των τριών χρόνων αξιολογούνται οι ανάγκες του κατόπιν συγκατάθεσης των γονέων του.

Διενέργεια Αξιολόγησης

9.-(1) Η αξιολόγηση των αναγκών κάθε παιδιού διενεργείται από την Επαρχιακή Επιτροπή και βασίζεται σε αξιολόγηση του παιδιού από πρωτοβάθμια πολυθεματική ομάδα, που μπορεί να περιλαμβάνει εγγεγραμμένο ψυχολόγο, ειδικό εκπαιδευτικό, ιατρό, λογοπαθολόγο και οποιοδήποτε άλλο ειδικό απαιτεί η περίπτωση.

(2) Η Επαρχιακή Επιτροπή ορίζει τους ειδικούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ανάλογα με την κάθε περίπτωση παιδιού, με βάση τις οδηγίες εγκυκλίου του Υπουργείου, η οποία ετοιμάζεται μετά από διαβούλευση στο Συμβούλιο:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις παιδιών με σοβαρή μαθησιακή ή ειδική μαθησιακή δυσκολία, στην πρωτοβάθμια πολυθεματική ομάδα μετέχει τουλάχιστον  εκπαιδευτικός ψυχολόγος.

Διαδικασία αξιολόγησης

10.—(1) Πριν από κάθε αξιολόγηση ή Επαρχιακή Επιτροπή επιδίδει στο γονέα του παιδιού, του οποίου οι ανάγκες πρόκειται να αξιολογηθούν, γραπτή ειδοποίηση, με την οποία του γνωστοποιούνται τα δικαιώματά του, δυνάμει της παραγράφου (2) του παρόντος άρθρου, και στην οποία καθορίζεται προθεσμία μέχρι τριάντα ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης, μέσα στην οποία ο γονέας πρέπει να ανταποκριθεί.

(2) Ο γονέας του παιδιού δικαιούται να παρίσταται κατά την αξιολόγηση και να συμμετέχει μόνος του ή με ειδικό επί του συγκεκριμένου θέματος να προβαίνει σε παραστάσεις και να προσκομίζει στοιχεία και εισηγήσεις σχετικά με την αξιολόγηση.

Εξέταση του παιδιού.

11.—(1) Η Επαρχιακή Επιτροπή οφείλει, στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης, με γραπτή ειδοποίηση που επίδεται στο γονέα του παιδιού, να ζητήσει την παρουσία και του παιδιού για εξέταση.

(2) Ο γονέας του παιδιού που πρόκειται να εξεταστεί δικαιούται να παρίσταται κατά την εξέταση και να συνοδεύεται από ειδικό επιστήμονα της επιλογής του.

(3) Η ειδοποίηση που επιδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου-

(α) Αναφέρει το σκοπό της εξέτασης·

(β) αναφέρει το χρόνο και τον τόπο της εξέτασης-

(γ) αναφέρει το όνομα του αρμόδιου λειτουργού της Επαρχιακής Επιτροπής, από τον οποίο μπορούν να ληφθούν περαιτέρω πληροφορίες·

(δ) πληροφορεί το γονέα ότι δικαιούται να παρέχει στην Επαρχιακή Επιτροπή οποιεσδήποτε πληροφορίες επιθυμεί·

(ε) πληροφορεί το γονέα για το δικαίωμα του να παρίσταται κατά την εξέταση· και

(στ) πληροφορεί το γονέα ότι υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει το έργο της αξιολόγησης.

Απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής

12.—(1) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης η Επαρχιακή Επιτροπή κοινοποιεί στο γονέα αιτιολογημένη απόφασή της κατά πόσο ενδείκνυται η παροχή προς το παιδί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

(2)(α) Όταν η Επαρχιακή Επιτροπή κρίνει ότι ενδείκνυται η παροχή προς το παιδί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή μέσων ή διευκολύνσεων ή απαλλαγών, συντάσσει έκθεση σε τύπο που καθορίζεται με Κανονισμούς, που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(β) Στην έκθεση που συντάσσει η Επαρχιακή Επιτροπή-

(i) Παρέχονται λεπτομέρειες της αξιολόγησης και ιδίως αναφέρονται αναλυτικά και τεκμηριωμένα τα πορίσματα της αξιολόγησης, οι ειδικές ανάγκες του παιδιού και εισηγήσεις αναφορικά με τις ανάγκες του παιδιού· και

(ii) προσδιορίζεται η ειδική αγωγή και εκπαίδευση, τα μέσα, οι διευκολύνσεις και οι απαλλαγές που πρέπει να παρασχεθούν στο παιδί.

(γ) Σε περίπτωση που κρίνεται ότι συντρέχει αιτία για παροχή της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή μέρους της σε χώρο άλλο από τάξη συνηθισμένου σχολείου, προσδιορίζεται αν και σε ποια έκταση η ειδική αγωγή και εκπαίδευση πρέπει να παρασχεθεί σε ειδική μονάδα ή αλλού:

Νοείται ότι, αν κριθεί ενδεδειγμένη η φοίτηση σε σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που δε βρίσκεται στην περιοχή στην οποία διαμένει το παιδί, η Επαρχιακή Επιτροπή μεριμνά για τη δωρεάν μεταφορά του παιδιού προς και από το σχολείο.

(δ) Σε περίπτωση που η ειδική αγωγή και εκπαίδευση παρέχεται, εν όλω ή εν μέρει, σε τάξη συνηθισμένου σχολείου, καθορίζονται τα ακόλουθα:

(i) Το δημόσιο σχολείο και η τάξη στην οποία φοιτά το παιδί:

Νοείται ότι, αν για λόγους που εξειδικεύονται, δεν είναι δυνατή η φοίτηση σε σχολείο της περιοχής στην οποία διαμένει το παιδί, η Επαρχιακή Επιτροπή μεριμνά για τη δωρεάν μεταφορά του προς και από το σχολείο.

(ii) Ο αριθμός των παιδιών της τάξης στην οποία φοιτούν παιδιά με ειδικές ανάγκες, που μπορεί να μειώνεται ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητας του προβλήματος των παιδιών που εντάσσονται σ' αυτή. Ο βαθμός μείωσης καθορίζεται με βάση τις πολυθεματικά αξιολογημένες ανάγκες του κάθε παιδιού, αφού ληφθούν υπόψη και οι απόψεις του ειδικού εκπαιδευτικού του παιδιού, του εκπαιδευτικού της τάξης και του διευθυντή του σχολείου και σε συνεννόηση με το Υπουργείο.

(iii) Οι εξαιρέσεις και απαλλαγές του παιδιού, καθώς και οι τροποποιήσεις ή προσαρμογές στο αναλυτικό πρόγραμμα και η παροχή μέσων ή διευκολύνσεων.

(iv) Το είδος της εκπαιδευτικής, ψυχολογικής, επιστημονικής ή άλλης στήριξης και της εν γένει βοήθειας που χρειάζεται σε μέσα ή άλλως, να παρασχεθεί στο παιδί.

(ν) Οι αναγκαίες οικοδομικές και περιβαλλοντικές αλλαγές ή συμπληρώσεις για την κατάργηση των αρχιτεκτονικών φραγμών στο σχολείο που προτείνεται.

(vi) Ο βαθμός απαλλαγής των εκπαιδευτικών λειτουργών που έχουν την ευθύνη της τάξης στην οποία φοιτά το παιδί από διδακτικές περιόδους για-

(α) Την παροχή της προσδιορισθείσας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης·

(β) την ευχερέστερη προετοιμασία τους·

(γ) τη συνεργασία τους με τους γονείς του παιδιού και με κάθε άλλο που εμπλέκεται, με σκοπό την παροχή σ' αυτό κάθε βοήθειας, στα πλαίσια της έννοιας της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

(vii) Ο συνδετικός λειτουργός που θα έχει την άμεση ευθύνη για το παιδί εκ μέρους της Επαρχιακής Επιτροπής.

Συνδετικοί λειτουργοί

13.—(1) Ο Υπουργός ορίζει από το μόνιμο υφιστάμενο εξειδικευμένο προσωπικό της δημόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται ανά επαρχία και σε συνάρτηση με τον αριθμό των παιδιών με ειδικές ανάγκες σε κάθε επαρχία, λειτουργούς που κατέχουν προσόντα σχετικά με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντα του συνδετικού λειτουργού.

(2) Τα καθήκοντα των συνδετικών λειτουργών είναι συναφή με την αγωγή και εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες, καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνουν-

(α) Καταρτισμό σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς του παιδιού εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης και παρακολούθησης της εξέλιξης του παιδιού στη βάση των αξιολογημένων αναγκών του·

(β) παροχή στήριξης και καθοδήγησης στους γονείς των παιδιών με ειδικές ανάγκες·

(γ) παροχή μέσων, διευκολύνσεων και απαλλαγών·

(δ) συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου, το διδακτικό προσωπικό και κάθε άλλο εμπλεκόμενο, με στόχο την αποτελεσματική παροχή της προσδιορισθείσας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, την επίλυση προβλημάτων που αναφύονται και την παροχή κάθε βοήθειας, στα πλαίσια της έννοιας της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης· και

(ε) σύνταξη και υποβολή, μέσω του οικείου επιθεωρητή, προς την Επαρχιακή Επιτροπή, τουλάχιστον ανά εξαμηνία, εκθέσεων αναφορικά με κάθε παιδί για το οποίο έχουν ευθύνη, οι οποίες περιλαμβάνουν αναφορά στις απόψεις του γονέα του παιδιού, της διεύθυνσης του σχολείου, του διδακτικού προσωπικού και κάθε άλλου εμπλεκομένου στην παροχή της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο κάθε παιδί.

Επίδοση της έκθεσης της Επαρχιακής Επιτροπής, δικαιώματα και καθήκοντα του γονέα.

14.—(1) Η έκθεση της Επαρχιακής Επιτροπής επιδίδεται χωρίς καθυστέρηση στο γονέα του παιδιού, στον οποίο και γνωστοποιείται εγγράφως το δικαίωμά του δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.

(2) Ο γονέας του παιδιού μπορεί, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της έκθεσης-

(α) Να προβεί σε έγγραφες παραστάσεις σε σχέση με σημεία της έκθεσης προς τα οποία διαφωνεί·

(β) να πληροφορήσει την Επαρχιακή Επιτροπή ότι προτίθεται να προβεί, με δικές του δαπάνες, σε υπαλλακτικές διευθετήσεις για παροχή στο παιδί της προσδιορισθείσας ειδικής αγωγής σε ιδιωτικό σχολείο ή άλλως, ανάλογα με την περίπτωση· και

(γ) να προτείνει τη διακοπή της περαιτέρω εκπαίδευσης του παιδιού, παρέχοντας και τους λόγους γι' αυτό, σε περίπτωση που το παιδί φοιτά σε συνηθισμένο σχολείο και που έχει συμπληρώσει τις βαθμίδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

(3) Σε περίπτωση υποβολής παραστάσεων ή προτάσεων για υπαλλακτικές διευθετήσεις ή διακοπή της εκπαίδευσης δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, η Επαρχιακή Επιτροπή, αφού εξετάσει το θέμα, συντάσσει σχετική έκθεση και αποφασίζει αιτιολογημένα για-

(α) Την έγκριση ή απόρριψη της παροχής της προσδιορισθείσας ειδικής αγωγής, όπως την εισηγείται ο γονέας·

(β) τη διακοπή της εκπαίδευσης, με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού.

(4) Η έκθεση της Επαρχιακής Επιτροπής, δυνάμει του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου-

(α) Επιδίδεται χωρίς καθυστέρηση στο γονέα του παιδιού, στον οποίο και γνωστοποιείται εγγράφως το δικαίωμά του να υποβάλει ένσταση στην Κεντρική Επιτροπή, όπως προνοείται στο άρθρο 16 του παρόντος Νόμου· και

(β) διαβιβάζεται στην Κεντρική Επιτροπή και στο διευθυντή του σχολείου ή άλλου χώρου στον οποίο θα παρασχεθεί, εν όλω ή εν μέρει, η προσδιορισθείσα ειδική αγωγή.

(5) Ο γονέας του παιδιού, με βάση την έκθεση της Επαρχιακής Επιτροπής, εγγράφει και διατηρεί το παιδί στο σχολείο ή άλλο χώρο που καθορίζεται σ' αυτή.

Επαναξιολόγηση

15.—(1) Η Επαρχιακή Επιτροπή επαναξιολογεί τις ανάγκες κάθε παιδιού με ειδικές ανάγκες, ανά διετία ή συχνότερα.

(2) Με αίτημα του γονέα, ή με εισήγηση του συνδετικού λειτουργού, η Επαρχιακή Επιτροπή προβαίνει σε συχνότερες επαναξιολογήσεις.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με την αξιολόγηση και ειδικότερα ως προς τη διαδικασία που ακολουθείται και τα δικαιώματα και τα καθήκοντα που προκύπτουν ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, και για την επαναξιολόγηση.

(4) Κατά την επαναξιολόγηση παιδιών που φοιτούν σε τάξη συνηθισμένου σχολείου ή σε ειδική μονάδα λυκείου ή τεχνικής σχολής ή σε σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και διάγουν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους, η Επαρχιακή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, σύμφωνα με το περιεχόμενο της έκθεσης αξιολόγησης, για ένα ακόμα έτος μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας τους και ούτω καθεξής μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού πρώτου έτους της ηλικίας τους. Σε τέτοια περίπτωση δημιουργούνται τα δικαιώματα και τα καθήκοντα που προνοούνται στον παρόντα Νόμο αναφορικά με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Δικαίωμα ένστασης

16.—(1) Ο γονέας μπορεί να ασκήσει εγγράφως ένσταση στην Κεντρική Επιτροπή κατά αποφάσεως της Επαρχιακής Επιτροπής, αναφορικά με την αξιολόγηση ή την επαναξιολόγηση των αναγκών του παιδιού, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης σ' αυτόν της σχετικής έκθεσης.

(2) Η Κεντρική Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και τυχόν έγγραφες παραστάσεις του γονέα, και με αιτιολογημένη απόφασή της μπορεί να επικυρώσει, τροποποιήσει ή αντικαταστήσει την απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο με Κανονισμούς, που εκδίδονται μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ρυθμίζει κάθε ζήτημα αναφορικά με ένσταση που ασκείται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

ΜΕΡΟΣ V ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δωρεάν παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε δημόσιο σχολείο.

17.—(1) Κάθε παιδί δικαιούται δωρεάν φοίτηση σε δημόσιο σχολείο για την παροχή της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο μεριμνά-

(α) Για την πρόσληψη του αναγκαίου επιστημονικού και άλλου προσωπικού,

(β) για την εξασφάλιση κάθε άλλης αναγκαίας επιστημονικής ή/και άλλης υπηρεσίας,

(γ) για τον εφοδιασμό των χώρων στους οποίους παρέχεται η ειδική αγωγή και εκπαίδευση με όλα τα απαραίτητα σύγχρονα εκπαιδευτικά ή/και άλλα μέσα και εξοπλισμό, γενικό ή ατομικό, για να καλυφθούν οι ειδικές ανάγκες κάθε παιδιού,

(δ) για την ύπαρξη στους χώρους στους οποίους παρέχεται η ειδική αγωγή και εκπαίδευση όλων των απαραίτητων διευκολύνσεων για απρόσκοπτη διακίνηση, δραστηριοποίηση, εξάσκηση, ψυχαγωγία και γενικά για την ικανοποίηση των ατομικών αναγκών κάθε παιδιού, στα πλαίσια της έννοιας της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Φοίτηση σε συνηθισμένο σχολείο

18.—(1) Παιδιά για τα οποία έχει προσδιοριστεί ειδική αγωγή και εκπαίδευση φοιτούν σε συνηθισμένα σχολεία με κατάλληλες υποδομές, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Υπουργείου, προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες και στο εξατομικευμένο πρόγραμμά τους.

(2) Ο Υπουργός μεριμνά-

(α) Για τη δημιουργία ειδικών μονάδων ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης που εκδίδει η Επαρχιακή Επιτροπή·

(β) για τη διασφάλιση της ενημέρωσης, πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς αλλά και οποτεδήποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, με σεμινάρια, διαλέξεις ή με κάθε άλλο τρόπο των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται, αμέσως ή εμμέσως, στην εκπαίδευση παιδιών για τα οποία προσδιορίστηκε ειδική αγωγή και εκπαίδευση· και

(γ) για τη διασφάλιση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των άλλων μαθητών μέσω του διευθυντή του σχολείου.

(3) Ο διευθυντής κάθε συνηθισμένου σχολείου, σε συνεργασία με το συνδετικό λειτουργό, διαβιβάζει υπηρεσιακώς γραπτή αναφορά σχετικά με εκπαιδευτικό ή άλλο επιστημονικό ή βοηθητικό προσωπικό, διευκολύνσεις, εξοπλισμό ή κτιριακές διαρρυθμίσεις που χρειάζονται για αποτελεσματική παροχή της προσδιορισθείσας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης παιδιών που φοιτούν στο σχολείο του.

(4)(α) Παιδιά για τα οποία έχει προσδιοριστεί ειδική αγωγή και εκπαίδευση υποβάλλονται σε εξετάσεις και σε διαγωνίσματα του ίδιου επιπέδου και απαιτήσεων όπως και για τους υπόλοιπους μαθητές, που προνοούνται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, προσαρμοσμένα στις επιστημονικά αξιολογημένες ειδικές τους ανάγκες.

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι οποίοι προσδιορίζουν τις αναγκαίες προσαρμογές για κάθε περίπτωση.

(5) Παιδιά για τα οποία προσδιορίστηκε ειδική αγωγή και εκπαίδευση που φοιτούν σε συνηθισμένη τάξη ή ειδική μονάδα συνηθισμένου σχολείου προάγονται με τους ίδιους όρους που ισχύουν για όλα τα παιδιά, με βάση το ατομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

(6) Στο παιδί με ειδικές ανάγκες χορηγείται συνηθισμένο απολυτήριο, με τις κατάλληλες παρατηρήσεις, όπου χρειάζονται:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις όπου το παιδί δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην απαιτούμενη από το εδάφιο (4) δοκιμασία, έπειτα από εισήγηση της Επαρχιακής Επιτροπής χορηγείται στο παιδί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Δημόσια σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

19. Τα δημόσια σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, που αποτελούν μέρος του κοινού κορμού του εκπαιδευτικού συστήματος-

(α) Ιδρύονται, διοικούνται και στελεχώνονται με το αναγκαίο διδακτικό και άλλο επιστημονικό (ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, γιατροί, φυσιοθεραπευτές και άλλοι) υποστηρικτικό και βοηθητικό προσωπικό,

(β) εφοδιάζονται με σύγχρονα μέσα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής τους, και

(γ) συντηρούνται και λειτουργούν, όπως τα συνηθισμένα σχολεία.

Προγραμματισμός αναγκών σε βοηθητικό προσωπικό για κάθε σχολική χρονιά

19Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, οι οποίοι ρυθμίζουν την αξιολόγηση των αναγκών παιδιών σε ειδική αγωγή και εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οι Επαρχιακές Επιτροπές, για σκοπούς βασικού προγραμματισμού κάθε σχολικής χρονιάς, καθορίζουν τις βασικές ανάγκες σε βοηθητικό προσωπικό μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουνίου, που προηγείται της έναρξης της σχολικής χρονιάς, και ενημερώνουν για τις εν λόγω ανάγκες το Υπουργείο.

(2) Το Υπουργείο ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση για τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) ανάγκες τις Σχολικές Εφορείες, οι οποίες προβαίνουν στις ανάλογες προσλήψεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου.

Ιδιωτικά σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

20.—(1) Ιδιωτικά σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μπορεί να ιδρύονται και να λειτουργούν, τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύ νόμου περί Ιδιωτικών Σχολείων και εφόσον είναι εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας σχολείου ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που παρέχεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης παρέχεται, αφού ληφθούν υπόψη η στελέχωσή τους με διδακτικό και άλλο επιστημονικό ή μη προσωπικό, ο εξοπλισμός και οι κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις τους, η περιοχή στην οποία βρίσκονται και κάθε άλλος παράγοντας σχετικός με την αποστολή των σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκδίδει Κανονισμούς, με τους οποίους καθορίζονται-

(α) Η χρονική διάρκεια των αδειών λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,

(β) η διαδικασία και οι όροι για ανανέωση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,

(γ) η διαδικασία και οι όροι για ακύρωση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,

(δ) η στελέχωση και τα προσόντα του προσωπικού, και

(ε) κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων" ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Φοίτηση σε σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

21.—(1) Τα παιδιά που φοιτούν σε σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης εντάσσονται σε ομάδες, που συγκροτούνται λαμβανομένων υπόψη της ηλικίας και των ιδιαιτεροτήτων κάθε παιδιού, καθώς και της πολυθεματικά αξιολογημένης ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που προσδιορίζεται γι' αυτά.

(2) Ο αριθμός των μαθητών στις ομάδες καθορίζεται, με βάση τις αξιολογημένες ανάγκες κάθε παιδιού, από ομάδα που αποτελείται από έναν Επιθεωρητή Ειδικής Εκπαίδευσης, έναν εκπαιδευτικό ψυχολόγο, έναν εκπαιδευτικό ειδικής εκπαίδευσης, όλοι από το δημόσιο τομέα, και το διευθυντή του σχολείου.

(3) Η εκπαιδευτική πολιτική των σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και προσαρμόζεται στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση που προσδιορίζεται για το κάθε παιδί που φοιτά σ' αυτά:

Νοείται ότι η εκπαιδευτική πολιτική περιλαμβάνει σύστημα συνεχούς επαφής των σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης με τα συνηθισμένα σχολεία της περιοχής τους και διοργάνωσης κοινών δραστηριοτήτων, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι δεν ιδρύονται και δε λειτουργούν σχολεία ειδικής αγωγής που δε συστεγάζονται με συνηθισμένα σχολεία, εκτός εάν το Υπουργικό Συμβούλιο, για εξαιρετικούς λόγους, κρίνει διαφορετικά.

Ιδιωτικές σχολές

22. Το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκδίδει Κανονισμούς σχετικούς με τις αναγκαίες για παιδιά με ειδικές ανάγκες αναπροσαρμογές τών κτιρίων κάθε ιδιωτικής σχολής.

Ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα

23. Το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκδίδει Κανονισμούς σχετικούς με την ειδική εκπαίδευση που παρέχεται από ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

ΜΕΡΟΣ VI ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Καθίδρυση Συμβουλίου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

24.—(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, που αποτελείται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τους Διευθυντές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Υπουργείου (Δημοτική, Μέση, Μέση Τεχνική και Επαγγελματική, Ανώτερη και Ανώτατη), τον Πρώτο Ιατρικό Λειτουργό του Υπουργείου Υγείας, το Διευθυντή του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ανά έναν εκπρόσωπο από τους επαγγελματικούς συνδέσμους των γιατρών, των ψυχολόγων, των λογοθεραπευτών, ανά έναν εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών οργανώσεων και τέσσερις εκπροσώπους των οργανωμένων γονέων.

(2) Τα μέλη του Συμβουλίου, η θητεία των οποίων είναι τριετής, διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με βάση τους όρους που καθορίζονται στο έγγραφο διορισμού τους.

(3) Ο πρόεδρος και ο γραμματέας του Συμβουλίου ορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(4) Το Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστο δύο φορές το χρόνο και εκδίδει εσωτερικό κανονισμό για ρύθμιση κάθε θέματος αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του.

(5) Το Συμβούλιο παρακολουθεί την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και διατυπώνει εισηγήσεις στον Υπουργό-

(α) Για γενικά θέματα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,

(β) για σχέδια ανάπτυξης της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,

(γ) για συναφή ειδικά θέματα που παραπέμπονται σ' αυτό από τον Υπουργό, και

(δ) για συναφή ειδικά θέματα που εγείρονται εγγράφως από εξειδικευμένους φορείς όπως η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων ή οι σύνδεσμοι γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες ή οι συνομοσπονδίες τους.

(6) Το Συμβούλιο εισηγείται τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών αναφορικά με θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

(7) Το Συμβούλιο μπορεί-

(α) Να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο, ειδικό ή μη, κρίνει αναγκαίο για να διατυπώσει απόψεις αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του-

(β) να διορίζει υπεπιτροπές για μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων· και

(γ) να αποστέλλει θέματα προς μελέτη στην Υπηρεσιακή Επιτροπή.

ΜΕΡΟΣ VII ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Υπηρεσιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

25.-(1) Καθιδρύεται Υπηρεσιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που αποτελείται από λειτουργούς τμημάτων και υπηρεσιών του Υπουργείου.

(2) Ο πρόεδρος και τα μέλη της Υπηρεσιακής Επιτροπής διορίζονται από τον Υπουργό.

(3) Η Υπηρεσιακή Επιτροπή-

(α) Συντονίζει και επιβλέπει την παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και συνεργάζεται με την Υπηρεσία, Ανάπτυξης Προγραμμάτων του Υπουργείου για καταρτισμό προγραμμάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,

(β) συνεργάζεται με την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου για θέματα της αρμοδιότητας της υπηρεσίας αυτής,

(γ) συνεργάζεται με την Υπηρεσία Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου αναφορικά με θέματα παιδιών με ειδικές ανάγκες,

(δ) ελέγχει και αξιολογεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων ειδικής εκπαίδευσης,

(ε) διεξάγει επιστημονικές έρευνες αναφορικά με θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό,

(στ) αναθέτει σε ειδικό λειτουργό ή σε διεπιστημονικές ή διεπαγγελματικές ομάδες να επισκέπτονται χώρους παροχής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, τόπους διαμονής ή τους τόπους νοσηλείας παιδιών με ειδικές ανάγκες και να παρέχουν ειδική συμβουλευτική υποστήριξη τόσο προς τους εκπαιδευτικούς ή άλλους ειδικούς όσο και προς τους εκπαιδευομένους· και

(ζ) μελετά θέματα που ανατίθενται σ' αυτή από το Συμβούλιο.

(4) Η Υπηρεσιακή Επιτροπή, μετά τη συμπλήρωση της παρεχόμενης ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για κάθε παιδί, αποστέλλει, με τη συγκατάθεση των γονέων ή του παιδιού, προς την αρμόδια υπηρεσία για θέματα αναπήρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και προς κάθε άλλη σχετική κατά περίπτωση υπηρεσία, δελτίο με τα στοιχεία για τις ικανότητες και εδικές ανάγκες κάθε παιδιού με σκοπό την εργοδότηση και την παροχή βοήθειας.

(5) Ο Υπουργός μεριμνά για τη στελέχωση της Υπηρεσιακής Επιτροπής με το απαραίτητο επιστημονικό, διοικητικό και γραμματειακό προσωπικό.

Αδικήματα

26. Πρόσωπο που παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες λίρες.

Κανονισμοί

27. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και για ρύθμιση οποιουδήποτε άλλου θέματος το οποίο, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, πρέπει ή είναι δυνατό να ρυθμιστεί με Κανονισμούς.

Μεταβατικές διατάξεις

28.-(1)(α) Η ένταξη, κατάταξη και ανακατάταξη παιδιών με βάση τις διατάξεις του περί Ειδικής Εκπαιδεύσεως Νόμου συνεχίζει για περίοδο δύο χρόνων από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(β) Η ένταξη και ενσωμάτωση κωφών παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα με βάση τις διατάξεις του περί της Ένταξης και Ενσωμάτωσης Κωφών Παιδιών στο Εκπαιδευτικό Σύστημα (Προδημοτική, Στοιχειώδης και Μέση Εκπαίδευση) Νόμου συνεχίζει για περίοδο δύο χρόνων από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Τα ειδικά σχολεία που λειτουργούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου υποχρεούνται να συμμορφωθούν στις διατάξεις του μέσα σε περίοδο δύο χρόνων από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του, οπότε και υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Καταργήσεις

29. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28 με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου καταργούνται-

(α) Ο περί Ειδικής Εκπαιδεύσεως Νόμος:

Νοείται ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ειδικής Εκπαίδευσης Νόμου διατηρούνται σε ισχύ αναφορικά με τη Σχολή Κωφών σε σχέση με την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη ενήλικων κωφών και τις υπηρεσίες και τα μέσα που είναι αναγκαία γι' αυτούς,

(β) ο περί της Ένταξης και Ενσωμάτωσης Κωφών Παιδιών στο Εκπαιδευτικό Σύστημα (Προδημοτική, Στοιχειώδης και Μέση Εκπαίδευση) Νόμος,

(γ) οι διατάξεις του περί Σχολής Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας» Νόμου που είναι ασυμβίβαστες με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζουν τις διατάξεις του περί Σχολής Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας» Νόμου και τη λειτουργία της σχολής «Άγιος Βαρνάβας» αναφορικά με την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη ενήλικων τυφλών και τις υπηρεσίες και τα μέσα που είναι αναγκαία γι' αυτούς.