Καταργήσεις

29. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28 και της παραγράφου (γ) του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένης και της επιφύλαξης αυτής, με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου καταργούνται-

(α) Ο περί Ειδικής Εκπαιδεύσεως Νόμος,

(β) ο περί της Ένταξης και Ενσωμάτωσης Κωφών Παιδιών στο Εκπαιδευτικό Σύστημα (Προδημοτική, Στοιχειώδης και Μέση Εκπαίδευση) Νόμος,

(γ) οι διατάξεις του περί Σχολής Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας» Νόμου που είναι ασυμβίβαστες με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζουν τις διατάξεις του περί Σχολής Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας» Νόμου και τη λειτουργία της σχολής «Άγιος Βαρνάβας» αναφορικά με την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη ενήλικων τυφλών και τις υπηρεσίες και τα μέσα που είναι αναγκαία γι' αυτούς.