Απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής

12.—(1) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης η Επαρχιακή Επιτροπή κοινοποιεί στο γονέα αιτιολογημένη απόφασή της κατά πόσο ενδείκνυται η παροχή προς το παιδί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

(2)(α) Όταν η Επαρχιακή Επιτροπή κρίνει ότι ενδείκνυται η παροχή προς το παιδί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή μέσων ή διευκολύνσεων ή απαλλαγών, συντάσσει έκθεση σε τύπο που καθορίζεται με Κανονισμούς, που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(β) Στην έκθεση που συντάσσει η Επαρχιακή Επιτροπή-

(i) Παρέχονται λεπτομέρειες της αξιολόγησης και ιδίως αναφέρονται αναλυτικά και τεκμηριωμένα τα πορίσματα της αξιολόγησης, οι ειδικές ανάγκες του παιδιού και εισηγήσεις αναφορικά με τις ανάγκες του παιδιού· και

(ii) προσδιορίζεται η ειδική αγωγή και εκπαίδευση, τα μέσα, οι διευκολύνσεις και οι απαλλαγές που πρέπει να παρασχεθούν στο παιδί.

(γ) Σε περίπτωση που κρίνεται ότι συντρέχει αιτία για παροχή της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή μέρους της σε χώρο άλλο από τάξη συνηθισμένου σχολείου, προσδιορίζεται αν και σε ποια έκταση η ειδική αγωγή και εκπαίδευση πρέπει να παρασχεθεί σε ειδική μονάδα ή αλλού:

Νοείται ότι, αν κριθεί ενδεδειγμένη η φοίτηση σε σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που δε βρίσκεται στην περιοχή στην οποία διαμένει το παιδί, η Επαρχιακή Επιτροπή μεριμνά για τη δωρεάν μεταφορά του παιδιού προς και από το σχολείο.

(δ) Σε περίπτωση που η ειδική αγωγή και εκπαίδευση παρέχεται, εν όλω ή εν μέρει, σε τάξη συνηθισμένου σχολείου, καθορίζονται τα ακόλουθα:

(i) Το δημόσιο σχολείο και η τάξη στην οποία φοιτά το παιδί:

Νοείται ότι, αν για λόγους που εξειδικεύονται, δεν είναι δυνατή η φοίτηση σε σχολείο της περιοχής στην οποία διαμένει το παιδί, η Επαρχιακή Επιτροπή μεριμνά για τη δωρεάν μεταφορά του προς και από το σχολείο.

(ii) Ο αριθμός των παιδιών της τάξης στην οποία φοιτούν παιδιά με ειδικές ανάγκες, που μπορεί να μειώνεται ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητας του προβλήματος των παιδιών που εντάσσονται σ' αυτή. Ο βαθμός μείωσης καθορίζεται με βάση τις πολυθεματικά αξιολογημένες ανάγκες του κάθε παιδιού, αφού ληφθούν υπόψη και οι απόψεις του ειδικού εκπαιδευτικού του παιδιού, του εκπαιδευτικού της τάξης και του διευθυντή του σχολείου και σε συνεννόηση με το Υπουργείο.

(iii) Οι εξαιρέσεις και απαλλαγές του παιδιού, καθώς και οι τροποποιήσεις ή προσαρμογές στο αναλυτικό πρόγραμμα και η παροχή μέσων ή διευκολύνσεων.

(iv) Το είδος της εκπαιδευτικής, ψυχολογικής, επιστημονικής ή άλλης στήριξης και της εν γένει βοήθειας που χρειάζεται σε μέσα ή άλλως, να παρασχεθεί στο παιδί.

(ν) Οι αναγκαίες οικοδομικές και περιβαλλοντικές αλλαγές ή συμπληρώσεις για την κατάργηση των αρχιτεκτονικών φραγμών στο σχολείο που προτείνεται.

(vi) Ο βαθμός απαλλαγής των εκπαιδευτικών λειτουργών που έχουν την ευθύνη της τάξης στην οποία φοιτά το παιδί από διδακτικές περιόδους για-

(α) Την παροχή της προσδιορισθείσας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης·

(β) την ευχερέστερη προετοιμασία τους·

(γ) τη συνεργασία τους με τους γονείς του παιδιού και με κάθε άλλο που εμπλέκεται, με σκοπό την παροχή σ' αυτό κάθε βοήθειας, στα πλαίσια της έννοιας της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

(vii) Ο συνδετικός λειτουργός που θα έχει την άμεση ευθύνη για το παιδί εκ μέρους της Επαρχιακής Επιτροπής.