Εξέταση του παιδιού.

11.—(1) Η Επαρχιακή Επιτροπή οφείλει, στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης, με γραπτή ειδοποίηση που επίδεται στο γονέα του παιδιού, να ζητήσει την παρουσία και του παιδιού για εξέταση.

(2) Ο γονέας του παιδιού που πρόκειται να εξεταστεί δικαιούται να παρίσταται κατά την εξέταση και να συνοδεύεται από ειδικό επιστήμονα της επιλογής του.

(3) Η ειδοποίηση που επιδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου-

(α) Αναφέρει το σκοπό της εξέτασης·

(β) αναφέρει το χρόνο και τον τόπο της εξέτασης-

(γ) αναφέρει το όνομα του αρμόδιου λειτουργού της Επαρχιακής Επιτροπής, από τον οποίο μπορούν να ληφθούν περαιτέρω πληροφορίες·

(δ) πληροφορεί το γονέα ότι δικαιούται να παρέχει στην Επαρχιακή Επιτροπή οποιεσδήποτε πληροφορίες επιθυμεί·

(ε) πληροφορεί το γονέα για το δικαίωμα του να παρίσταται κατά την εξέταση· και

(στ) πληροφορεί το γονέα ότι υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει το έργο της αξιολόγησης.