Διαδικασία αξιολόγησης

10.—(1) Πριν από κάθε αξιολόγηση ή Επαρχιακή Επιτροπή επιδίδει στο γονέα του παιδιού, του οποίου οι ανάγκες πρόκειται να αξιολογηθούν, γραπτή ειδοποίηση, με την οποία του γνωστοποιούνται τα δικαιώματά του, δυνάμει της παραγράφου (2) του παρόντος άρθρου, και στην οποία καθορίζεται προθεσμία μέχρι τριάντα ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης, μέσα στην οποία ο γονέας πρέπει να ανταποκριθεί.

(2) Ο γονέας του παιδιού δικαιούται να παρίσταται κατά την αξιολόγηση και να συμμετέχει μόνος του ή με ειδικό επί του συγκεκριμένου θέματος να προβαίνει σε παραστάσεις και να προσκομίζει στοιχεία και εισηγήσεις σχετικά με την αξιολόγηση.