Διενέργεια Αξιολόγησης

9.-(1) Η αξιολόγηση των αναγκών κάθε παιδιού διενεργείται από την Επαρχιακή Επιτροπή και βασίζεται σε αξιολόγηση του παιδιού από πρωτοβάθμια πολυθεματική ομάδα, που μπορεί να περιλαμβάνει εγγεγραμμένο ψυχολόγο, ειδικό εκπαιδευτικό, ιατρό, λογοπαθολόγο και οποιοδήποτε άλλο ειδικό απαιτεί η περίπτωση.

(2) Η Επαρχιακή Επιτροπή ορίζει τους ειδικούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ανάλογα με την κάθε περίπτωση παιδιού, με βάση τις οδηγίες εγκυκλίου του Υπουργείου, η οποία ετοιμάζεται μετά από διαβούλευση στο Συμβούλιο:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις παιδιών με σοβαρή μαθησιακή ή ειδική μαθησιακή δυσκολία, στην πρωτοβάθμια πολυθεματική ομάδα μετέχει τουλάχιστον  εκπαιδευτικός ψυχολόγος.