Καθήκον αξιολόγησης

8.-(1) Η Επαρχιακή Επιτροπή έχει καθήκον επαρκούς αξιολόγησης των αναγκών κάθε παιδιού που κρίνει ότι πιθανόν να έχει ειδικές ανάγκες, το οποίο εντοπίζει η ίδια ή για το οποίο πληροφορείται, οπουδήποτε και αν αυτό φοιτά ή βρίσκεται.

(2) Σε περίπτωση που το παιδί είναι κάτω των τριών χρόνων αξιολογούνται οι ανάγκες του κατόπιν συγκατάθεσης των γονέων του.