Καθήκον γνωστοποίησης

7. Κάθε πρόσωπο, ιδιαίτερα κάθε γονέας, διευθυντής βρεφοκομικού σταθμού ή νηπιαγωγείου ή δημοτικού σχολείου ή σχολείου μέσης εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού τους, γιατρός, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην Επαρχιακή Επιτροπή κάθε περίπτωση παιδιού που περιέρχεται σε γνώση ή στην αντίληψή του ότι πιθανόν να έχει ειδικές ανάγκες:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η γνωστοποίηση γίνεται από άτομο πλην του γονέα, αυτός πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και να πληροφορείται σχετικά από την Επαρχιακή Επιτροπή, πριν από την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης. Η διαδικασία για την ενημέρωση θα καθορίζεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 6.