Μηχανισμός εντόπισης.

6.-(1) Ο Υπουργός, σε συνεργασία με άλλα εμπλεκόμενα Υπουργεία, μεριμνά για τη δημιουργία μηχανισμού για την έγκαιρη εντόπιση παιδιών που πιθανόν να έχουν ειδικές ανάγκες και για την πληροφόρηση και στήριξη των γονέων των παιδιών αυτών.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) ο Υπουργός εκδίδει Κανονισμούς μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.