Καθίδρυση επιτροπών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

5.—(1)(α) Καθιδρύεται Κεντρική Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από-

(i) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου ή εκπρόσωπο του, ως πρόεδρο·

(ii) τους Διευθυντές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Υπουργείου (δημοτική, μέση, μέση τεχνική και επαγγελματική, ανώτερη και ανώτατη) ή εκπροσώπους τους·

(iii) τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου·

(iv) έναν Επιθεωρητή Ειδικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου·

(ν) το Διευθυντή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας ή εκπρόσωπο του· και

(vi) το Διευθυντή του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή εκπρόσωπο του.

(β) Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να καλεί τους γονείς του παιδιού και οποιοδήποτε άλλο ειδικό κρίνει αναγκαίο.

(γ) Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και η θητεία τους είναι τριετής.

(δ) Η Κεντρική Επιτροπή εκδίδει κανονισμούς για ρύθμιση κάθε θέματος αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της και τη λειτουργία των Επαρχιακών Επιτροπών.

(ε) Η Κεντρική Επιτροπή-

(i) Εποπτεύει τη λειτουργία των Επαρχιακών Επιτροπών

(ii) αποφασίζει επί αναφορών των Επαρχιακών Επιτροπών· και

(iii) εξετάζει τις ενστάσεις κατά των αποφάσεων των Επαρχιακών Επιτροπών.

(2) (α) Σε κάθε επαρχία καθιδρύεται Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, που αποτελείται από—

(i) Έναν Πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης του Υπουργείου, ως πρόεδρο·

(ii) έναν εκπρόσωπο της οικείας βαθμίδας εκπαίδευσης του Υπουργείου, ανάλογα με την περίπτωση·

(iii) έναν εκπαιδευτικό ειδικής εκπαίδευσης.

(iv) έναν εκπαιδευτικό ψυχολόγο·

(ν) έναν κλινικό ψυχολόγο·

(vi) έναν κοινωνικό λειτουργό· και

(vii) ένα λογοπαθολόγο:

Νοείται ότι τα μέλη που καθορίζονται στις υποπαραγράφους (iii), (iv), (ν) και (vi) προέρχονται από το δημόσιο τομέα.

(β) Οι Επαρχιακές Επιτροπές μπορούν να καλούν οποιοδήποτε άλλο ειδικό κρίνουν αναγκαίο.

(γ) Τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών διορίζονται από τον Υπουργό και η θητεία τους είναι τριετής.

(δ) Οι Επαρχιακές Επιτροπές ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, καθώς και οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή αρμοδιότητες τους ανατίθενται σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Ο Υπουργός μεριμνά για τη στελέχωση των Επαρχιακών Επιτροπών με συνδετικό λειτουργό, διοικητικό και γραμματειακό προσωπικό και για τον εφοδιασμό τους με μέσα, ανάλογα με τις ανάγκες τους.