Φοίτηση σε ειδική μονάδα ή σε σχολείο ειδικής αγωγής

4.-(1) Η φοίτηση παιδιού με ειδικές ανάγκες για το οποίο προσδιορίζεται ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε ειδική μονάδα συνηθισμένου σχολείου ή σε σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή οπουδήποτε αλλού απαγορεύεται, εκτός στην έκταση και για όσο χρόνο η εκπαίδευση σ' αυτά αποφασίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθορίζεται ως χώρος παροχής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, εάν ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Δε λειτουργεί ή καθορίζεται σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ως χώρος παροχής της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που προσδιορίζεται για παιδί με ειδικές ανάγκες, εκτός εάν κρίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ότι είναι οργανωμένο, στελεχωμένο και εξοπλισμένο, έτσι που να διασφαλίζεται η παροχή σε αυτό της ειδικής αγωγής που προσδιορίστηκε.

(4) Δεν καθορίζεται χώρος άλλος από σχολείο ως χώρος παροχής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, εκτός εάν κρίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς, ότι η ειδική αγωγή και εκπαίδευση που προσδιορίστηκε για το παιδί τους δεν μπορεί να παρασχεθεί σε σχολείο.

(5) Η λειτουργία των σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης διέπεται από Κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.