Δωρεάν παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε δημόσιο σχολείο.

17.—(1) Κάθε παιδί δικαιούται δωρεάν φοίτηση σε δημόσιο σχολείο για την παροχή της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο μεριμνά-

(α) Για την πρόσληψη του αναγκαίου επιστημονικού και άλλου προσωπικού,

(β) για την εξασφάλιση κάθε άλλης αναγκαίας επιστημονικής ή/και άλλης υπηρεσίας,

(γ) για τον εφοδιασμό των χώρων στους οποίους παρέχεται η ειδική αγωγή και εκπαίδευση με όλα τα απαραίτητα σύγχρονα εκπαιδευτικά ή/και άλλα μέσα και εξοπλισμό, γενικό ή ατομικό, για να καλυφθούν οι ειδικές ανάγκες κάθε παιδιού,

(δ) για την ύπαρξη στους χώρους στους οποίους παρέχεται η ειδική αγωγή και εκπαίδευση όλων των απαραίτητων διευκολύνσεων για απρόσκοπτη διακίνηση, δραστηριοποίηση, εξάσκηση, ψυχαγωγία και γενικά για την ικανοποίηση των ατομικών αναγκών κάθε παιδιού, στα πλαίσια της έννοιας της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.